👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädkramarna

Skapad 2019-08-30 13:06 i Ängås förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet Natur och miljö......

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi är en grupp på 18 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är 3 pedagoger och har också en resurs på 18 timmar per vecka fördelat på 3 dagar. Vi har startat upp hösten med olika lekar och samarbetsövningar. Vi har delat upp barnen i mindre grupper under dagen så som vid leken, vid olika undervisningstillfällen och vid matsituationen. Syftet med uppdelningen är att varje barn ska få tillfälle att använda sina förmågor och styrkor på ett positivt sätt. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tycka att det är lustfyllt att vara på Lönneberga. Barnen på Lönneberga är nyfikna och vill prova och testa nya saker. De vill gärna vara ute och tycker om att röra sig med hela kroppen. Utifrån detta har vi valt att arbeta med natur och miljö, där vi kan använda naturen som ett rum som passar för olika undervisningstillfällen utifrån barnens intresse och behov. 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla f
örmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,..


Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att.

Visa hänsyn.

Lyssna på varandra..

Förstå turtagning och dela med sig.

Trösta varann


Målet når vi genom att

 

Dela upp gruppen i mindre grupper under dagen.

Fokusera och samtala i alla situationer under dagen som matsituationen, tamburen, av och påklädning, lek, när vi spelar spel, skapar, bygg och konstruktion, rollek.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

Sätta sin egen gräns och respektera andras gränser

Förstå och sätta sig in i andras känslor och se olikheter och att olikheter är positivt

 

Målet når vi genom att:

Prata med barnen om situationer som uppstår under dagen

Dela upp gruppen i mindre grupper och arbeta med material som tar upp dessa frågor tex Tio små kompisböcker.

 

 Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

Uttrycka sin känslor och tankar på olika vis i sitt skapande.

Våga prova olika uttrycksformer som dans, drama, skapande, musik mm.

 

Målet når vi genom att:

Erbjuda olika material, erbjuda olika tekniker i t.ex skapande.

Vara lyhörda och inspirerande pedagoger som erbjuder musik, sång, dans och drama på ett lustfyllt sätt där barnen känner glädje och delaktighet.

 


Mål 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

Använda matematiska begrepp så som lägesord, geometriska, se olika mönster, se skillnader, likheter

Öka sin förståelse för tid och rum.

 

Målet når vi genom att:

Använda olika matematiska begrepp när vi är i naturen, se former, mönster, årstidsväxlingar och olika lägesord.

Arbeta med skapande på olika vis i naturen

Använda matematiska begrepp vid måltider, tamburen, skapande, pussel och spel,

vid samlingen, årshjulet, bildstöd, tecken som stöd, timglas mm. 

 

 Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen


Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Upptäcka tekniken och bli nyfiken på teknikens möjligheter.

 


Målet når vi genom att

Vi använder begreppet teknik i vardagen och benämner att detta är teknik i alla situationer så att vi vuxna och barn blir mer medvetna vad som är teknik.

Vi vuxna är medforskare i teknikens värld.

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,.


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att.

Uttrycka sina tankar och åsikter

Se och förstå att det de uttrycker och berättar ger avtryck på ett positivt sätt i deras vardag.


Målet når vi genom att

Vi är lyhörda pedagoger.

Följa upp barnens tankar och ideer

Dela upp barnen i mindre grupper där de är med och diskuterar och reflekterar.

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18