Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6 färgstarka vänner i Grodans skog

Skapad 2019-08-30 13:18 i Ängås förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema/projekt Grodan och hans vänner. Vi kommer att fokusera på matematik, känslor, rörelse, musik och språkutveckling. Vi kommer att ha ett gemensamt projekt kopplat till temat, men det får vi se vad det blir utefter barnens intressen och utforskande!

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi kommer under läsåret att ha en mindre barngrupp (12 barn) tack vare att vi har fått statsbidrag för minskade barngrupper. Våra treåringar kommer att vara i en treårsgrupp utomhus i en ny tvärgrupp. Vi kommer därför mestadels att ha 1-2,5 åringarna att jobba med under läsåret.

Vi har under början av läsåret observerat barnen i deras lek, samspel och interaktion med miljön och sett att barnen har stort intresse för konstruktion, sång, rörelse, kroppen, djur, skapande, färger och böcker. Genom bokstunder och boksamtal har vi uppmärksammat att barnen har stor nyfikenhet och intresse för särskilt ”Grodan och hans vänner” och därför kommer vi att arbeta med det som tema och grund för läsårets projekt. Vi kommer att fokusera på matematik då barnen visar stort intresse för både färger och antal. Vi kommer även att arbeta mycket med känslor och kompisrelationer.

I förra årets analys såg vi att det var fördelaktigt att dela in barnen i mindre smågrupper för barnens lärande och utveckling genom att de får färre relationer att ta hänsyn till och de har lättare att våga ta plats och kommunicera/samspela med andra. Vi kommer att fortsätta att dela in barnen i mindre grupper för att ha undervisningsaktiviteter och utmana barnen på deras nivå. Vi såg även i analysen att vi behöver fortsätta med barnens språkutveckling genom att använda TAKK och utveckla vårt arbete med bildstöd i vardag och undervisning.

 

 VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål 1
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • se andras behov

 • känna empati

 • hjälpa kompisarna när man kan

Målet når vi genom att.. 

 • vara närvarande pedagoger
 • ha hjärtestunder i undervisningsaktiviteterna och spontana situationer
 • samtala kring känslor
 • belysa vardagsdilemman

 

 Omsorg, utveckling och lärande

Mål 2
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • våga prova nya saker

 • ta för sig i lärmiljöerna och därmed påverkar sin situation

Målet når vi genom att

 • ge barnen förutsättningar i lärmiljöerna att kunna vara självständiga
 • stötta, handleda och uppmuntra barnens strävan att ”vilja själva”
 • erbjuda barnen tillfällen och möjligheter till att prova själva

Mål 3
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • känna rörelseglädje

 • stärker sin kroppsuppfattning

Målet når vi genom att

 • erbjuda barnens rörelseundervisningsaktiviteter så som ”miniröris” och skogsäventyr
 • samtala och uppmuntra till frukt, grönt och allsidig kost vid måltiderna
 • benämna och leka med kroppsdelar i ramsor, sång, lek och undervisningsaktiviteter

 

Mål 4
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • intresserar sig för matematiska begrepp

 • kunna se och samtala kring bildstödsschemat för dagen

 • urskilja storlekar, mängd, former och färger etc.

Målet når vi genom att

 • arbeta med bildstöd och ha ett bildschema över dagen
 • ha undervisningsaktiviteter med matematikfokus
 • skapa en aktiv lärmiljö där matematik är i fokus (matematik- och konstruktionsrum)
 • ha skapande undervisningsaktiviteter där vi samtalar och belyser matematiska begrepp
 • arbeta med digitala verktyg kopplat till de matematiska undervisningsaktiviteterna
 • sortera i lärmiljöerna efter färg, form o.s.v. så att det blir ett naturligt inslag

 

Mål 5
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • konstruera med olika material

 • vågar experimentera och utforska olika tekniker och material både ute och inne

Målet når vi genom att

 • erbjuda barnen olika spännande material och tekniker
 • vara medforskande och närvarande pedagoger i barnens utforskande

Barns delaktighet och inflytande

Mål 6
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

 • delta i återställandet av lärmiljöerna efter lek och utforskning

 • ansvara för sina kläders upphängning

 • förstå materials ”värde”

Målet når vi genom att

 • vi är goda förebilder och är närvarande i lek och återställande av lärmiljöer efter lek
 • samtala kring materials användning och hållbarhet
 • ge barnen möjlighet och förutsättningar kunna att ta ansvar för miljön
 • introducera nya miljöer genom gestaltningar, rollspel och lek med oss pedagoger
 • ”gå kursen” med barnen i nya miljöer

 

 Lärmiljöerna på Katthult
Vi ser våra lärmiljöer som den tredje pedagogen och vi reflekterar ständigt om våra lärmiljöer kopplat till barnens behov, intressen och interaktion/samspel. Vi vill ha en miljö som främjar möten mellan barnen och pedagogerna samt utmanar och väcker utforskarlust hos barnen. Lärmiljöerna ska vara föränderliga och spegla vårt tema och projektarbete. Vi skapar miljöer där alla läroplansmål finns representerade och synliggör det genom tavlor där läroplanscitat finns kopplade till den specifika lärmiljön. Vi vill använda oss mer av digitala verktyg i miljön för att skapa spännande och inspirerande kulisser i barnens lekar, vi kommer att göra detta genom att projicera på väggen med projektorn.

Vi använder oss utav både inomhusmiljön samt utomhusmiljön i våra undervisningsaktiviteter och kommer att ha en skogsdag i veckan. Utomhusmiljön är en viktig del i vår utbildning där vi kopplar och arbetar med våra läroplansmål.

Dokumentation
Vi har tidigare haft en dokumentationstidslinje för barnen på vårt projekt med bilder och text i barnens höjd där barnen har kunnat se, reflektera och samtala kring processens gång. Detta har varit väldigt givande och nu väljer vi att vidareutveckla denna dokumentationsform till en processruta. Processrutan har som syfte att öppna upp för reflektion, samtal och möten mellan barnen om vårt aktuella projekt. I processrutan sitter det bilder och annat material som har med projektet att göra. Barnen får en tydlig överblick över projektet och processen och kan mötas i samtal om vad som hänt, se sig själva i projektet samt se hur processen utvecklas.

Vi kommer att göra barnen delaktiga i dokumentationen genom att använda digitala verktyg, fota, filma och på så vis kunna gå tillbaka tillsammans med barnen och se tex vad vi gjorde föregående gång.

Vi kommer att dokumentera för vårdnadshavare på Unikum genom veckobrev och lärloggar kopplade till läroplansmålen samt projektet/temat. Vi kommer att dokumentera våra egna reflektioner på Unikum varje reflektionsfredag.

Dokumentationen är viktig för att vi ska kunna utveckla och föra vår utbildning vidare tillsammans med barnen. Barnens intressen och behov styr oss vidare i processen och vi är medforskare tillsammans med barnen.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

 1. Har gruppen nått målen?

   

  Ja, vi tycker att vi har nått målet. Barnen visar på ökad förståelse för andras behov samt att de hjälper kompisarna när de kan.

   

 2. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Vi har varit närvarande pedagoger som stöttat och uppmuntrat barnen att hjälpa varandra. Vi har varit goda förebilder och samtalat om känslor och belyst vardagsdilemman genom spontana hjärtestunder.

   

 3. Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

  Vi har haft spontana hjärtestunder när något inträffat. Samtalat med barnen om vad som hänt och satt ord på känslor och händelser. Vi har ett förhållningssätt där alla ska känna att de får vara som de vill för att må bra själva. Vårt fokus har varit att alla ska känna sig trygga i sig själva och omtyckta för den dom är.

 

 

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…
… självständighet och tillit till sin egen förmåga.
… motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
… förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 1. Har gruppen nått målen? 

  Ja. Vi ser att barnen tar för sig mer i våra miljöer, har möjligheter att vara självständiga och därmed utveckla tillit till sin egen förmåga. Vi har sett att barnen känner rörelseglädje på våra skogsdagar samt i Miniröris vilket har stärkt deras kroppsuppfattning. Vi har erbjudit barnen olika material och tekniker att utforska både inomhus och utomhus. Vi har sett att barnen blivit mer medvetna om sin kropp genom att vi har jobbat med skapandeundervisning utifrån kroppens matematik och utseende som har varit vårterminens projekt.

   

 2. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Vi har jobbat med erbjuda barnen olika möjligheter till att tex utforska olika material/tekniker. Vi har en medveten miljö där vi vill att barnen ska kunna vara självständiga. Vi har delat in barnen i mindre grupper där vi har kunnat planera och utmana barnen på deras nivå i undervisningsaktiviteten.

   

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

 1. Har gruppen nått målen? 

  Ja, i stort sett. Vi har gjort barnen delaktiga i skapandet av miljöerna vilket har resulterat i att de varit mer hänsynsfulla mot det vi sätter upp på väggarna eller gör i miljöerna. Vi har haft städkort/sorteringskort för barnen när de ska plocka ihop men skulle behövt jobba mer med dem känner vi. Vi har försökt att samtala kring att vara aktsamma om vissa material men en del barn har svårt att förstå det och använt material för hårt. Men vi ser samtidigt en viss utveckling och barnen är mer medvetna om att de ska vara aktsamma om vissa material men testar gränserna ändå. De visar att de vet vart gränserna går och vad som är OK eller inte men vill ha en reaktion för att se om det verkligen inte är OK.

   

 2. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Vi har jobbat med positiv gränssättning där vi berömmer och uppmärksammar det som vi vill se mer av. Vi visar konkreta sätt hur man ska använda material och är närvarande i barnens lek. Vi har ”gått kursen” i nya miljöer med barnen och gestaltat med olika rollspel för att visa barnen hur man kan använda miljöer eller material.

 

Lust att lära

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.

 

 1. Har gruppen nått målen? 

   

  Ja. Vi har jobbat mycket med matematik under året. Vi har haft en lärmiljö vi har kallat ”Grodans Mattesnackis”. Där inne har vi haft en miljö som uppmuntrar till matematiksamtal, resonemang och möjligheter att utforska och lära tillsammans genom bland annat konstruktionsmaterial. Barnen har samtalat kring mängder, antal, siffror och jämförelser vilket visar en ökad förståelse för matematiskt resonemang. Vi har haft bildstöd för dagen som hjälpt barnen att utveckla sin tidsuppfattning samt resonera om dagens tidsordning.

   

 2. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

  Vi ser stora framgångar med vår lärmiljö. Den har fungerat som ”den tredje pedagogen”, speciellt i ”Grodans Mattesnackis”. Vi ser även att arbeta i mindre grupper med barnen har varit gynnsamt då det är enklare att ha matematiska resonemang och undervisningsaktivteter då alla har möjlighet att komma till tals och vågar ta plats.

 

 

 

Förskolans övergripande uppdrag

 

 1. Beskriv kortfattat, ”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet”. Lpfö -18

   

  Vi jobbar väldigt medvetet med våra lärmiljöer för detta läroplansmål. Vi vill skapa miljöer och mötesplatser för alla barn och allas olika behov och intressen oberoende av könstillhörighet. Vi har ett förhållningssätt där vi både i vardag och planerade undervisningssituationer medvetet inte gör skillnad på pojkar eller flickor. Vid gruppindelningar ser vi till varje individ och dess behov och inte till tex könstillhörighet.

 2. Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.


  Artikel 2 Alla barns lika värde
  Vi ser och uppmärksammar alla barn, försöker se varje individ varje dag och ge dem tid och ger alla samma glada hälsning vid lämningen, benämner att vi tycker det är roligt att de är här. Vi samtalar om allas lika värde och att alla är Katthults-kompisar här. Vi har haft spontana hjärtestunder när något inträffat, då har vi pratat om känslor och hur man är en go kompis. Vi har jobbat med positiv gränssättning och berömt det positiva barnen gjort mot varandra.

   


  Artikel 3 Barnets bästa i fokus

  Vi har ett medvetet förhållningssätt att alltid se till barnets bästa. Tex vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Vid omsorgssituationer ser vi till barnets bästa vad gäller tex mat, hygien och vila. Vi har ett medvetet barnperspektiv som vi reflekterar kontinuerligt om.

   


  Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling
  Vi är noga med att ha en god relation och dialog med vårdnadshavare om barnets behov och utveckling. Vi arbetar medvetet med barnens utveckling då vi stimulerar barnen på deras nivå samt utmanar barnen till vidare utveckling och lärande.

  Artikel 12 Barns rätt till delaktighet i beslut
  Vi ger barnen möjligheter till val under dagen de gånger som de kan och valet inte krockar med barnets bästa i fokus. Vi har tex vid bokval demokratiska val om vilken bok som ska läsas/berättas först. Vi erbjuder barnen möjligheter till tex skapande där barnen får välja själva om de vill delta eller inte.

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: