Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Miljö med Äventyrarna

Skapad 2019-08-30 15:10 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema vår miljö för att öka barns medvetenhet kring vår miljö och vår påverkan på den. Vi kommer att använda luftballongen som gemensam nyckel till olika äventyr i miljöns värld.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi kommer att arbeta i en grupp med alla barn födda 2014 på Biet och Nyckelpigan. Barngruppen består då av 14 barn och vi kommer att träffas 9:30-11:00 tisdag onsdag och torsdag. Förskolans gemensamma mål för året är miljö och vår grupp kommer också att arbeta mycket med kamratövningar, kamratbanor och miniäventyr. 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

 

Normer och värden

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå sina kompisars känslor samt när alla hjälps åt att nå våra gemensamma mål


Målet når vi genom att..
 

arbeta mycket med kamratövningar, kamratbanor, djurens kluringar och miniäventyr som alla utvecklar samarbete och positiv gemenskap hos gruppen. Barnens intressen under arbetets gång kommer att styra en del i vilka metoder vi väljer samt hur äventyren skall utformas.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att se allas lika värde i gruppen och enskilt samt när vi får förståelse för hur vi ingår i naturens kretslopp.


Målet når vi genom att 

använda kluringar och miniäventyr för att utmana barnens tankar kring vår miljö och hur vi kan agera för att nå en mer hållbar utveckling. Under arbetets gång kommer vi använda oss av barnens intresse så att de blir delaktiga i processen. Boken Vad händer med jorden av Grethe Rottböll och Sarah Sheppard kommer också vara ett av våra arbetsmaterial då den på ett enkelt vis tar upp flera miljödilemman angående vår vardag. Även den litteratur som finns på Polyglutt angående miljö kommer att användas.

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att se hur deras eget agerande kan påverka vår värld  och att våra beslut är viktiga för miljön vi lever i. 


Målet når vi genom att

utmana barnen till att fundera runt hur vi kan påverka i vår vardag. Vi kan använda kluringar och miniäventyr som metod. 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

1.       Har gruppen nått målen?

 

Ja vi ser att barnen utvecklat sin förmåga att se varandra och förstå varandras känslor bla när de ofta pratar om vem som saknas och att de gärna vill att alla skall vara med vid våra samlingar/aktiviteter. Om någon verkat bekymrad eller ledsen har vi sett att andra barn frågar och tar hand om den som är ledsen. Vår känsla i gruppen är att barnen är omtänksamma mot varandra och att de känner sig sedda i gruppen. De pratar ofta om äventyrarna och att de tillhör den gruppen med stolthet i rösten.

 

2.       Framgångsfaktorer?

 

Kamratövningarna från äventyrspedagogiken har varit väldigt positiva. Det finns mängder av olika övningar som alla syftar till samarbete och positiv gruppkontakt/gemenskap. Barnen tycker att det är roligt med kamratövningarna och vill gärna göra det ofta. Vi ser att vår kram i ringen som avslutning gett oss en go vi-känsla i gruppen.

 

 

3.       Hur vi arbetat med ”plan mot kränkande behandling”?

 

 

I samlingar och aktiviteter har vi aktivt valt att gruppera efter ex avdelning., kön eller andra kriterier för att göra olika sammansättningar hela tiden. Vi har jobbat i små eller mindre grupper och ibland två och två eller ensam. Vi har hela tiden gjort medvetna val som syftat till att ge alla möjligheten att interagera med alla på ett positivt sätt. Barnen har själva börjat blanda sig och väljer inte alltid samma kompis. Vi har pratat mycket om hur man är som kompis och om hur vi själva vill bli bemötta. Alla kamratövningar och kompisbanor främjar positiva kontakter och samarbete i gruppen. 

 

 

Omsorg och lärande

1.       Har gruppen nått målen?

 

Ja. Med kamratövningar och kompisbanor har vi fått öva på att samarbeta och förstå varandras värde i allt vi gör. Övningarna syftar till att vara jämställda och främjar att vi är olika bra på olika saker. Barnen har stöttat varandra, hjälpt varandra och hejat fram varandra i olika aktiviteter.

Barnen har varit mycket aktiva i vårt miljöarbete och verkligen velat veta och lära sig. Vi har hört barnen prata mycket om sånt som vi jobbat med som vattnets kretslopp eller nedskräpningen i vår närmiljö. De har också bra kunskaper kring sopsortering och nedbrytning i naturen.

 

2.       Framgångsfaktorer?

 

Barnens och vårt intresse och engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn. Vi har hela tiden försökt fånga det som barnen visat intresse för och sedan utvecklat det mera. Experimentet med brödet är ett tydligt exempel på hur vi tog tillvara barnens frågor och funderingar kring bakterier (bra och dåliga) och sambanden mellan dem och vår hygien. Det gör att barnen har blivit engagerade och vetgiriga på ett positivt sätt. Att då och då flika in med huxafluxa eller andra delar av äventyren har gjort det hela än mer spännande och därmed lärorikt. Experiment och andra konkreta upplevelser är också något som vi kan se bidrar till inlärning hos barnen. Det barnen kommer ihåg är det som de varit med om och upplevt vilket de också berättar om i våra intervjufrågor.

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

1.       Har gruppen nått målen?

 

Ja. I arbetet med sopsortering, vattnets kretslopp samt när vi pratat om mat och hur den produceras har barnen fått nya tankar och funderingar runt hur vi/dem själva kan vara med och påverka. Boken ”Vad händer med jorden” hade bra illustrationer inom varje ämne och vi kunde få diskussioner utifrån den. Vi ser att barnen funderat en hel del kring hur vi kan påverka vår miljö och kanske främst då vad det gäller skräp men också endel runt mat och vatten. Barnen plockar ofta upp skräp när vi rör oss i naturen och har en stor medvetenhet kring hur skräpet påverkar djur och natur.

 

2.       Framgångsfaktorer?

 

Framgångsfaktorer är återigen att ta vara på barnens intresse och att vi själva har brunnit för det vi jobbat med. Boken var en bra utgångspunkt och vattenexprimentet gav blev en succe då man så tydligt kunde se hur vattnets kretslopp faktiskt fungerar. Det lilla reningsverket fungerade inte fullt ut men gav oss något att prata och fundera kring. Det visuella och det man själv är med om är det som främjar inlärningen bäst upplever vi. Att hjälpa Huxafluxa som inte kan saker har också varit en bra metod. Det blir spännande och vi får en gemensam uppgift att lösa vilket främjar gruppens lärande.

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: