Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivning av Projekt/tema/arbetsområde Horisonten/Vintergatan

Skapad 2019-09-02 12:58 i Kompassen Mariestad
Förskola
Planetskötare, förprojekt

Innehåll

Varför Hållbar Framtid?

”Det handlar inte om att utbilda barn för att de ska veta allt om hållbar utveckling: Utan att utbilda individer som kan upptäcka orättvisor, ojämlikhet och problem av olika slag och som ges möjlighet att agera utifrån sina förutsättningar och möjligheter, dvs. att utbilda barn som kan ta ställning och agera. ” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2013)

Hållbar Framtid blir utgångspunkten i hela vår utbildning och ska genomsyra allt vi gör. Vi vill skapa en positiv framtidstro där fantasi, kreativitet, problemlösning och handlingskraft skapar nya möjligheter, därför väljer vi att bli "Planetskötare".

 

Kompassens utbildningsmål läsåret -19/-20

Mål 1.

 • Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt
 • Mål 2.

  Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

   

  Främjande Mål.

  Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

 •  

 

Var är vi?

Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärandet,  där vår syn på lärandet tar avstamp i  Vygotskijs teori  som menar att lärandet sker tillsammans med andra både i ett socialt och kulturellt sammanhang. Utifrån ett relationellt perspektiv anser vi också likt Nordin Hultman (2009) att barn blir på ett sätt i relation till det sammanhang de ingår i. I ett transdisciplinärt lärande vävs de olika ämnena ihop till en helhet.

På Horisonten/Vintergatan tar vi utgångspunkt i vårens processer; "första mötet med naturen". Giusti(2018) skriver om betydelsen av barns återkommande naturrutiner och naturanknytning  och han identifierar tre faser i sin avhandling där fas ett handlar om att besöka naturen, känna sig bekväm och nyfiken på naturens miljöer.  Genom att fortsätta utifrån vårens processer arbetar vi med långsamhet, för att ge barnen möjligheter att fördjupa sina tankar och perspektiv. De erfarenheter barnen har med sig blir på så vis grunden i vårt förprojekt där vi nu observerar: Vad är det barnen försöker förstå? Vad har väckt förundran? Hur möter och samspelar barnen med miljö,  material och varandra? (Vad och hur gör barnen?) Vad kan vi se ur de hållbara perspektiven?

 

 

 

 

 

 

 Stödfrågor till oss pedagoger vid reflektion:

 • Vart ska vi?
 • Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?
 • Vilka mål från Lpfö ska vi arbeta med?
 • Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?
 • Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

 • Hur gör vi?
 • Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?
 • Hur dokumenterar vi?
 • Vems ansvar? 

 

 • Stödfrågor för veckoreflektion
 • Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilket lärande ser vi?
 • Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?
 • Hur ger vi tillbaka till barnen?
 • Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?
 • (konkret planering)

 

 • Vad/hur var min roll som pedagog?
 • Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?
 • Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?
 • Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg
 • Mål 1.
 • Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt
 •  
 • Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?
 •  
 • Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?
 •  https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY
 •  
 • Hur främjar vårt projekt barnens relationsskapande med naturen?
 •  
 • Mål 2.

  Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

   

  Vilka organisatoriska val har vi gjort för att främja långa tankar och långsamhet? Varför? (organisation av tid, grupper, miljö, material, pedagogens roll)

   

  Främjande Mål.

  Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

   

  Kan vi se att våra strategier blir ett verktyg i demokratiarbetet? Hur?

   

  Stödfrågor  för utvärdering och analys

 • Utvärdering
 • Var befinner vi oss nu?
 • Hur blev det?
 • Vad har fungerat bra/dåligt?
 • Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?
 • Analys
 • Varför blev det som det blev?
 • Vad kan vi utveckla? Hur?
 • Hur går vi vidare?
 •  
 • Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: