Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 9

Skapad 2019-09-02 14:14 i Glömstaskolan Huddinge
En LPP för arbetsområdet Taluppfattning i åk 9 .
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområdet-Taluppfattning i åk 9.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·      Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·    Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·      Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med bokens kapitel ett som bas. Vi kommer att arbeta med tals uppbyggnad och hur man kan dela in tal i olika tal mängder. Vi kommer att arbeta med negativa tal och tal i potensform samt hur man beräknar kvadratroten ur ett tal. Under lektionerna kommer vi arbeta med genomgångar och gemensamt arbete, vi kommer även arbeta med läroboken och göra gemensamma praktiska övningar. Arbetet kommer att använda teoretiska resonemang men även ta hjälp av praktiskt material för att tydliggöra de matematiska aspekterna.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt.

  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett (…) fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med (…) anpassning till proble­mets karaktär samt (…) enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.

  • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett (…) sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med (…) anpassning till syfte och sammanhang. (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Taluppfattning åk 9

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har en grundläggande förståelse för talsystemet samt vad potensform och roten ur innebär.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem samt kan använda dem för att utgöra olika beräkningar.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter i de olika räknesätten. Eleven kan göra vissa beräkningar av tal med olika räknesätt, med negativa tal samt tal i potensform.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av olika typer av tal. Eleven är säker i division och multiplikation med negativa tal, samt räkna med tal i potensform.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och anpassa sina beräkningar. Eleven kan göra beräkningar med potensformer samt med kvadratrötter.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar taluppfattning.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda områdets alla delar i avancerade problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: