Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke åk 7, ht 19, v 33-43, "Kemins grunder"

Skapad 2019-09-02 16:23 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Ämnens små byggstenar och ämnens olika former.
Grundskola 7 Kemi
I detta område läser vi om kemins grunder och framförallt kommer ni att få lära er att genomföra och dokumentera laborationer.

Innehåll

Syfte

Innehåll. Vad?

Vi kommer att arbeta med att:

 • Veta vad en atom är
 • Ha en uppfattning om hur små atomer är
 • Veta vad en molekyl är
 • Veta vad ett grundämne är 
 • Veta ungefär hur många grundämnen som finns
 • Veta hur grundämnen delas in i två huvudgrupper
 • Veta vad en kemisk förening är
 • Känna till saker om några grundämnen
 • Känna till saker om några kemiska föreningar 
 • Kunna använda formler och molekylmodeller för att beskriva enkla molekyler
 • Förstå vad värme är
 • Veta vilka tre olika former ämnen kan finnas i 
 • Kunna beskriva hur vattenmolekylerna rör sig när vatten är i fast, flytande och gasform 
 • Veta vad övergångarna mellan formerna kallas
 • Kunna beskriva vad som händer med vattenmolekyler vid övergången från fast till flytande form
 • Kunna beskriva vad som händer med vattenmolekyler vid övergången från flytande till gasform
 • Förstå att övergångar från en form till en annan inte förändrar vilket ämne det är eller vilka beståndsdelar som ämnet är uppbyggt av
 • Förstå skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning
 • Veta att nästan allt runt omkring oss är blandningar av olika ämnen
 • Förstå skillnaden mellan slamning, emulsion och lösning
 • Kunna ge exempel på hur såväl fasta, flytande som gasformiga ämnen kan lösas upp 
 • Känna till hur temperaturen påverkar ämnens löslighet 
 • Känna till några vanliga lösningsmedel och vad de används till
 • Förstå hur separationsmetoderna sedimentering, dekantering, extraktion, filtrering, indunstning och destillering fungerar
 • Kunna ge exempel på vad ovanstående separationsmetoder används till 

 

Innehåll. Hur?

Ni kommer under detta område lära er mer om kemins grunder. Vi lägger ett stort fokus på laborationer, hur de planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas.

De kapitel vi berör är kapitel 2, 3 och 4 i vårt digitala läromedel Gleerups kemi. 

 

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna och på det arbete vi ser att ni gör där men även vid:

-laborationsrapporter 

- läxförhör

- ett skiftlift prov som vi har i slutet av området

- ett laborations prov där ni ska planera, utföra och dokumentera. Jag kommer där att bedöma alla de tre delarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Kunskapsmatris "Kemins grunder"

Ännu ej uppmnått målen
E
C
A
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
Eleven visar detta genom att….
….grundläggande ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
…goda förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
….mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: