Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Uttern ht19/vt20

Skapad 2019-09-02 17:28 i Utterns förskola Söderhamn
Förskola
Förskolorna Klossdammen, Stentägten och Uttern arbetar aktivt med att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att barnen på våra förskolor ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. Förskolans uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. I vårt arbete kommer vi att ha en Regnbågsvecka som sedan avslutas med en gemensam Regnbågspromenad.

Innehåll

 

Nuläge

 

Vi har i nuläget en stor barngrupp som vi under dagen delar in i tre mindre grupper efter ålder. Vi planerar gruppernas aktiviteter efter barnens behov, intresse och utifrån våra prioriterade verksamhetsmål. Just nu är det nya barn i gruppen som behöver introduceras och komma in i verksamheten.

 

Vi fortsätter att arbeta med hur man är en bra kompis.

 

I alla tre grupper kommer vi att arbeta med projektet ”Söderhamn 400 år”.

 

Mål

 

Vi vill att alla barn ska respektera varandra och även oss vuxna. Vi vill att barnen ska använda sig av ett trevligt språk och lära sig vad som är rätt och fel. Vi uppmuntrar barnen att dem ska lyssna på varandra, vänta på sin tur och uttrycka sina tankar och åsikter.

 

Miljön ska vara inbjudande efter barnens intressen.

 

Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga individer och därför uppmuntrar vi dem att göra självständiga val.

 

Vi visar barnen att olikheter är bra och berikar.

 

Barnen ska få lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av Söderhamns kultur.

 

 

 

Syfte

 

Syftet är att barnen ska bli självständiga individer som visar respekt för varandra, är glada och nyfikna. Syftet är också att få kännedom och bli delaktig i närmiljön och Söderhamns kultur.

 

 

 

Genomförande

 

Allt detta sker under ht19/vt20

 

- Läsvila efter maten där barnen är i två olika grupper. Vi kommer bland annat använda oss av appen Ugglo och av flanosagor.

 

- Samarbete med kulturskolan för alla tre grupper.

 

- TAKK

 

- Gymnastik en dag i veckan för den blå gruppen. Vi går till Staffansskolans gymnastiksal

 

- Rörelse en dag i veckan för den gröna gruppen

 

- Natur/teknikgrupp en dag i veckan för blå gruppen

 

- Kort samling efter frukost för att bland annat kolla vilka barn som är här, samt samling innan lunchen som innehåller språkutvecklande lärande

 

- Vi föregår med gott exempel genom vårt sätt att vara mot varandra och mot barnen

 

- Varje grupp har olika planerade aktiviteter på förmiddagarna där vi bland annat jobbar med närmiljön och Söderhamns kultur

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

 

Barnens lärande dokumenteras genom foto, video och barnens verk med mera.

 

Detta läggs ut på Unikum där vårdnadshavare kan följa sitt barns lärande och utveckling.

 

Vi sätter även upp dokumentationer i varje grupps samlingsrum så att barnen kan reflektera över sitt lärande.

 

Alla ansvarar för att dokumentera och det sker löpande under årets gång.

 

 

 

Ansvar

 

Arbetslaget.

 

Uppföljning

 

En större utvärdering sker under vårterminen.

 

Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi anser att vi behöver arbeta vidare med.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: