Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiska livet, Fröet 1-3 år

Skapad 2019-09-03 10:05 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Montessori 1-3 år, praktiska livet, omsorg om miljön

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

  • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Att öka barnens självständighet genom att låta dem träna på saker i vardagen.
 • Att hjälpa barnen att öva sin motorik och koordinationsförmåga genom att låta dem använda verkliga saker i vardagen.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Montessoripedagogiken är central i vårt arbete. Barnen får göra arbetet hur länge de vill, hur ofta de vill och när de vill.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektionen görs under tiden barnen gör arbetet. De ser att det blir rent när de skurar bord, att de spiller vatten om de häller utanför, silvret blir rent som de putsar.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Barnen på småbarnsavdelningen Fröet 1-3 år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Pedagogerna på Fröet.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Att barnen ökar sin förmåga att klara av vardagliga uppgifter.

  Att barnen ökar sin självständighet. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

   

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: