Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - kol och kolföreningars kemi ht-19

Skapad 2019-09-03 12:30 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi NO (år 1-3)
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och din kropp innehåller också kol. Kol är ett grundämne som är nödvändigt för allt liv på jorden. Kol som grundämne finns i många former, i grafit i ditt pennstift, i diamanter som används som smycken och som slipmedel i borrar och i nyupptäckta former som ser ut som fotbollar och rör. Det finns fler kemiska föreningar med kol än utan kol. Några av dem är kolväten som finns i olja, alkoholer, syror och estrar som ger frukter doft och smak.

Innehåll

 Vi inleder arbetet med att repetera nödvändiga begrepp från åk 7, sedan fortsätter vi med Kol och kolföreningars kemi.

Vi kommer att ha boken Kemi Direkt Kap 3 sid 81-115 som grund.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Organisk kemi- kolets kemi

 •  förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi
 •  redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till

Kolväten

 •  förklara varför det finns så många olika kolföreningar
 •  redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till
 • redogöra för hur strukturen påverkar ämnets kokpunkt
 •  beskriva hur polymerer är uppbyggda

Fossila bränslen

 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 •  förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter som kan framställas ur olja
 •  förklara hur en fraktionerad destillation går till
 •  förklara vad som bildas vid förbränning av fossila bränslen
 •  förklara varför förbränningen av fossila bränslen bör minska

Alkoholer

 •  redogöra för några av alkoholers egenskaper
 • känna igen en alkoholmolekyl
 •  några av alkoholernas användningsområden

Organiska syror och estrar

 •  ge några exempel på några organiska syror
 •  beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 •  beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar

 

Viktiga begrepp:

Organisk kemi, grafit, diamant, fulleren, grafen

amorft kol - stenkol, träkol och aktivt kol

Kolväte och metanserien (alkaner)

Strukturformel, molekylformel, atommodell

Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning -(alkaner, alkener, alkyner) , mättat och omättat kolväte

Polymer, plast och papper

Fossilt bränsle och biobränsle

Fraktionerad destillation och krackning

Alkohol och OH-grupp (Hydroxylgrupp)

Organisk syra och karboxylgrupp

Ester

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar dessutom kommer vi att ha ett skriftligt prov

 

Planering:

v 34 rep av grundläggande kemiska begrepp, säkerhet i labsal, materialkunskap 

v 35 forts repetition

v 36 Start av organisk kemi - former för rent kol, alkaner, lab aktivt kol, text sid 82-85.

v 37 Alkener, alkyner lab bygge av atommodeller

v 38 Mättat- omättat kolväte, polymerer, plaster och papper, fossila bränslen, lab torrdestillation av trä, boken s 91-97.

v 39 Alkoholer och organiska syror, lab alkoholers egenskaper, lab organiska syror, boken s 98-103.

v 40-41 Estrar, lab estrar, boken s 104, sammanfattning s 105-106. Arbetsuppgifter s 112-115.

v 41 Repetition, Prov  

 

Uppgifter

 • Powerpoint

 • Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: