👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering 7-9

Skapad 2019-09-04 13:03 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Lärare ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det Arabiska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Lärare ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det Arabiska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

Modersmål: Arabiska för läs år 2019/20 åk 7-9

Ämne: Modersmålsundervisning

 

 

Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Lärare ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det Arabiska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Följande kommer vi att arbeta med

·       Läsförståelse.

·       Hörförståelse.

·       Diskussioner.

·       Skriva olika slags texter

·       Grammatik.

·       Högtider/traditioner.

·       Diktamen.

·       Tolkning och översättning.

·       Kultur och samhälle.

·       Texter och bilder.

·       Begrepp och meningar.

·       Fakta och media

·       Vardagliga situationer

·       Intresse

 

 

 

 

 

 

Mål

 

Läsa

·       Du ska läsa olika texter, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

·       Du ska läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

SKRIVA

·       Du ska lära dig att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll så att andra förstår vad du vill ha sagt.

·       Du ska lära dig att utveckla och förbättra dina texter.

·       Du ska lära dig att använda dig av miljö, personer och känslor i dina texter.

·       Du ska känna till och kunna använda skrivregler och grammatik och sambandord.

LÄSFÖRSTÅELSE

·       Du ska lära dig att förstå olika typer av texter.

·       Du ska utveckla läsförmågan och läsförståelse.

Samtala

·       Du ska samtala muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

·       Du ska Berätta texter och sakprosatexter, beskriva, förklara, instruera och argumentera texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

Kopplingar till läroplan

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,                                        

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,  

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,     

Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften       

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.                                              

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA

·       Vi kommer att läsa och skriva olika texter.

·       Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad.

·       Vi kommer att träna på att använda olika verb tempus och sambandord.

·       Vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad mellan svenska och arabiska.

FÖRDJUPNING:

·       Eleven får välja själv en skönlitteratur bok på arabiska och läsa boken.

·       Eleven ska skriva bokrecension.

·       Eleven ska redovisa det muntlig.

·       Eleven ska ta med egna reflektioner i sitt arbete

.

 

METODEN

Målen och kriterierna är tydliga, och läraren följer upp elevernas lärande på ett systematiskt sätt.

För att stimulera elevernas lärande prövar läraren nya vägar, om en elev inte lyckas i stället för att ge ”mer av samma”. 

Läraren systematiserar utvärderingsresultaten och förändrar sin undervisning utifrån utfallet.

Återkopplingen till eleven är specifik och tydlig och minskar osäkerheten på hur långt eleven kommit i sitt lärande.  Återkopplingen sätter fokus på kunskapskrav i förhållande till prestation, och ges vid rätt tillfälle.

 

Detta ska bedömas

·       Skrivförmågan.

·       De texter du skriver,

·       Hur du kan variera språket genom ett bra ordförråd.

·       Hur du kan behärska ordklasserna och verb tempus

·       Läsförmågan och läsförståelse.

·       Hur du kan jämföra mellan svenska och arabiska i meningsbyggnad.

 

 

 

Bedömning matris

Kunskapskrav för slutet av årskurs 9

 

 

E

C

A

Läsa med flyt

 

 

 

 

 

 

 

Läsförståelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resonera om kunskap

 

 

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med visskoppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande

läsförståelse.

 

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 

 

 

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt 

sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läs-förståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

 

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göravälutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

 

 Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

Uttrycka sig i skrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolka

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligtinnehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

 

 

 

 

 

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

 

 

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligtinnehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

 

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

 

Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade be-skrivningar och välutvecklad berättarstruktur.

 

 

 

 Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

 

 

Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

 

 

 

Samtala

och

diskutera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enklamuntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

 

 

 

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

Eleven kan med en ändamålsenlig kom-bination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 Eleven kan föra utvecklade och 

relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och 

Relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

 

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter medvälutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

 

 

 Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.