Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6

Skapad 2019-09-04 15:21 i Gåvsta skola Uppsala
Detta är en grovplanering av vad vi kommer att träna och arbeta med i svenskämnet under vårterminen 2017.
Grundskola 6 Svenska
En översikt av det vi ska arbeta med i åk 6.

Innehåll

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ämnets syfte

Förmågor som ska utvecklas:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Söka information från olika källor och värdera dessa

 

                           

Matriser

Sv
Svenska år 6

E
C
A
Vad ska vi göra/hur ska vi träna
Kunskapskrav - Läsa
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategier Göra sammanfattningar och visa läsförståelse Tolka och resonera om texters budskap samt beskriva sin läsupplevelse
Grundläggande Enkel
God Utvecklad
Mycket god Välutvecklad
• Läsförståelse • Gruppläsning • Läsa korta berättelser • Egen tyst läsning • Högläsning • Textsamtal
Kunskapskrav - Skriva
Skriva olika slags texter med språklig variation Använda regler för stavning och skiljetecken Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
Viss variation Viss säkerhet
Förhållandevis god Relativt god säkerhet
Förhållandevis god Relativt god säkerhet
• Satslära • Skriva olika texttyper; - återberättande - instruerande - berättande - beskrivande - förklarande
Kunskapskrav - Källkritik
Söka och sammanställa information samt kritiskt granska den
Enkla resonemang
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang
• Söka information i Sv/So/No och värdera källor.
Kunskapskrav - Tala
Samtala om bekanta ämnen samt framföra egna åsikter Ge exempel på minoritets-språk, resonera om språkliga varianter i svenska samt se likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk
Upprätthåller samtalet till viss del
Upprätthåller samtalet relativt väl
Upprätthåller samtalet väl
• Klassdiskussioner • Elevledda utvecklingssamtal • Gruppsamtal kring lästa texter * Muntliga redovisningar • Minoritetsgrupper i Sverige och deras språk
Kunskapskrav - Estetiska uttryck
Använda estetiska uttryck i sina texter
På ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
På ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
På ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
* PhotoStory * Välja ut bilder som förstärker textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: