👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia År 4 ht 19 Vikingatiden

Skapad 2019-09-04 15:33 i Östra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Vikingatiden var en intressant period i vår historia. Vikingarna från norr upptäckte, erövrade, handlade och odlade på nya sätt. Kungarikena Danmark, Sverige och Norge bildades och en ny religion etablerade sig.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning,problemlösning, skapande, kommunikation och lärande 
 • varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 • Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga
 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
 • Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Några av vikingarnas upptäcktsresor, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 

Specifikt kommer vi arbeta med de 11 punkterna (berörda ämne inom parentes):

 • Vikingar i Österled - handel, erövringar, resor och bosättningar (Historia, geografi)
 • Vikingar i Västerled- upptäckter, handel, erövringar, resor och bosättningar (historia, geografi)
 • Kristendomens intåg i Norden (historia, religion, samhällskunskap)
 • Asatron (historia, religion, samhällskunskap)
 • Så blev Sverige ett rike (historia, samhällskunskap)
 • Så blev Norge ett rike (historia, samhällskunskap)
 • Så blev Danmark ett rike (historia, samhällskunskap)
 • Så var det på vikingens gård (historia, samhällskunskap, slöjd, teknik)
 • Drakskeppet (historia, teknik, geografi)
 • Vikingarnas vapen och verktyg (historia, teknik, slöjd) 
 • Vikingarnas sagor (historia, samhällskunskap, svenska)

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Föreläsning
 • Texter med instuderingsfrågor
 • Eget faktasökande digitalt och i böcker
 • Faktafilm
 • Sammanställa viktig information till affisch

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda historisk referensram
 • använda källor som grund för att skapa historisk kunskap

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Kunskapskoll på begrepp
 • Egen fördjupning

 

Detta innebär

 

Matriser

Hi
Historia år 4 ht 17 Vikingatiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Eleven har ...kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden
grundläggande
goda / mycket goda
Eleven kan genomföra ... underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
enkla och till viss del
utvecklade / välutvecklade
Ny aspekt
Eleven kan på ett ... sätt tillgodogöra sig information i historisk faktatext och sammanfatta detta på ett relevant sätt.
grundläggande
gott