Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturpromenader HT-20/VT-21

Skapad 2019-09-04 17:54 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Här följer en planering för syfte och mål med våra skogspromenader under HT-20/VT-21.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med skogsbesöken är att vi ska utforska skogen och naturen som ligger i vår närmiljö och samtidigt ge barnen ett tillfälle att undersöka hur miljön förändras under de olika årstiderna.

Bakgrunden till aktiviteten är att hela barngruppen har visat intresse för vår närmiljö, natur och djur.

Mål

Målet med aktiviteten är att barnen ska få tillfällen att upptäcka och undersöka vad som sker i skogen under de olika årstiderna - både när det kommer till växter och djur. Vidare är målet att barnen ska få tillfällen där de får möjlighet att utveckla sin grovmotorik.

Arbetssätt/metod

- Vi besöker skogen/närmiljön i helgrupp och ibland delar vi in barngruppen i mindre grupper, veckovis under höst- och vårterminen.

- Vid varje tillfälle går vi och undersöker och utforskar vad som sker i naturen, vad som förändrats och djuren de finner där. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att både fungera enskilt och i grupp.

- Vi börjar med att fokusera på hur löven på träd och buskar förändras vid årstidsbyte. Vi har tidigare studerat björklöv och fortsätter med det. Vi jämför hur löven förändras med tall- och granbarrs förändring. Vi jämför likheter och skillnader mellan träden. Vidare studerar vi träd/buskar som barnen visar intresse för.

- Utifrån barnens intresse för djur vi stöter på, undersöker och utforskar vi vidare om dessa. 

- Vidare följer vi barnens egna intressen och upptäckter i skogen och utforskar det tillsammans.  

- Det fenomen/djur/träd/växt som vi för tillfället undersöker får barnen både själva i grupp och tillsammans med oss pedagoger söka kunskap om och vidare själva skapa med hjälp av olika material och tekniker.

- Vi lyfter in det vi arbetar med allt eftersom till naturhörnan vi har på avdelningen så att barnen kan reflektera över projektet på avdelningen.

- Vid skogsbesöken ger vi barnen tillfällen att utmana sin egen grovmotorik genom att exempelvis kliva över ris och klättra över sten och stubbar.

- Vi undervisar i hur vi tar hand om miljön och vikten av sopsortering/ varför vi inte ska slänga skräp i naturen. Vi följer även vår transparenta kompost på avdelningen för att visualisera detta.

- Vi reflekterar tillsammans med barnen över det vi upptäcker och utforskar både när vi är i skogen och på avdelningen. Barnen kommer på detta sätt ges tillfällen där de  får lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Vidare ges barnen tillfälle att utveckla sitt talspråk och ordförråd. 

- På promenaderna benämner vi läges- och riktningsord samt ger barnen lättare uppdrag som t.ex. att gå fram till, ställ dig framför...

- Vi tar med läroplattan på våra promenader så barnen själva kan vara med och dokumentera det de utforskar och tycker är intressant. 

- Vi kommer även att använda promenadtillfällena till att undervisa i andra ämnesområden genom att ta med oss förbestämt material.

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi planerar att dokumentera med hjälp av foto, film, text och barnens verk. Detta ligger vidare som grund för reflektion och analys av aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: