👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2019-09-06 07:45 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Mål för arbetsområdet är: - Få ökade kunskaper om hur den svenska demokratin fungerar, vuxit fram och varför - Föra resonemang kring den svenska demokratin och andra demokratier - Kunna göra jämförelser mellan demokrati och diktatur - Lära nya begrepp som är ämnesknutna Arbetssätt och metoder: - Lärargenomgångar - Filmsnuttar - Diskussioner i par och i helgrupp - Sökande av information i lärobok och på givna internetsidor ( och egenfunna)
Grundskola 7 Samhällskunskap
I Sverige råder det demokrati sedan ett par hundra år tillbaka eller eller är det egentligen sedan 1921 när kvinnan fick rösträtt?. Hur fungerar en demokrati? Vilka brister kan finnas? Hur ser det ut i diktaturer? Hur växer demokratier och diktaturer fram? Vilka orsaker finns? Vi kommer att lära om och diskutera kring begreppen demokrati och diktatur. Exempel på länder där det råder demokrati eller diktatur kommer att studeras och vi kommer att resonera kring vilka för och nackdelar det finns samt varför det kan se ut som det gör. Det finns en mängd begrepp knutna kring arbetsområdet och dessa kommer vi också att arbeta med.

Innehåll

Mål

- Träna på att resonera kring begreppen demokrati och diktatur

- Diskutera olika former av demokrati och diktatur samt ge exempel

  på länder där dessa strukturer råder

- Resonera kring hur man kan påverka i en demokrati samt hur man kan

  bli påverkad

- Lära nya ämnesknutna begrepp samt träna på de generella

 

Eleverna ska jämföra olika länder för att bli medvetna om hur Sveriges demokratiska system är uppbyggt och se 

skillnader och likheter med andra länder - både demokratier och diktaturer. Eleverna ska också fundera över och 

ta reda på orsaker till att dessa skillnader och likheter finns samt följderna av dessa.

 

Arbetets innehåll

- Genomgång och diskussion av de båda övergripande begreppen demokrati och diktatur

- Arbete med begrepp i anslutning till området

- Diskussioner kring för- och nackdelar

Innehållet är knutet till det centrala innehållet i LGr11

 

Arbetssätt och redovisning

- Genomgångar med bilder

- Filmsnuttar

- Diskussioner parvis och i helklass

- Gemensamma sammanfattningar/ anteckningar

- Läsa och diskutera lärobokstexter

- Större skrivuppgift med styrda frågor

 

Arbetssättet är hela tiden formativt, vilket innebär att man kan redovisa mycket kunskaper i diskussionerna. Eleverna ska också redovisa

kunskaper i en större avslutande skrivuppgift samt när vi diskuterar lärobokstexter.

 

Bedömning

Bedömning görs formativt hela tiden under arbetsområdets gång och avslutas med en skrivuppgift. När hela arbetsområdet är över görs en summativ bedömning dvs betyg sätts på elevernas kunskaper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9