👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FORNTIDEN

Skapad 2019-09-06 18:55 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 4 Historia Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med forntiden som innefattar, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.

-tolka en tidslinje.

-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

-förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

Du kommer att få möjlighet att:

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av dator,  i- Pad.

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Hur väl du kan använda ämnesspecifik begrepp och uttryck.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

KURSPLAN

HISTORIA

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Hur historia används och historiska begrepp

Exempel på hur forntiden, kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser..

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

 

SVENSKA/SVA

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord

Matriser

Hi Sv SvA
FORNTIDEN

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Forntiden.
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Forntiden.
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Forntiden.
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Forntiden.
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män
Du behöver träna vidare på vilka arkeologiska fynd av föremål som har betydelse för forntiden, samt om kvinnor, barn och mäns likheter och skillnader i levnadsvillkor.
Du känner till en del fakta om arkeologiska fynd av föremål som har betydelse för forntiden, samt om kvinnor, barn och mäns likheter och skillnader i levnadsvillkor.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods arkeologiska fynd av föremål som har betydelse för forntiden, samt om kvinnor, barn och mäns likheter och skillnader i levnadsvillkor.
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under forntiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelserna.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser under forntiden.