Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgrupp 2019/2020

Skapad 2019-09-07 10:34 i Förskolan Nallegården Rättvik
Förskola
Vi bildar en 5-årsgrupp för att ge barnen möjlighet att stärka sammanhållningen i gruppen men även öka kunskaperna inför förskoleklass.

Innehåll

 

Nuläge

 

Inför kommande läsårs förskoleklass (som numera är obligatorisk) vill vi att de 10 barnen känner sig trygga och respekterade av varandra redan innan.

 

Mål

 

Att alla barn ska:

 

·         känna sig trygga med sina kompisar

 

·         känna ökad gruppsammanhållning

 

·         utveckla ämneskunskaper och andra förmågor

 

·         utvecklas utifrån sina förutsättningar

 

Syfte

 

Syftet är dels att stärka gruppens sammanhållning och trygghet men också öka deras kunskaper och förmågor inför förskoleklass.

 

Genomförande

 

Varje torsdag förmiddag kommer vi ha femårsgrupp med olika innehåll. Vi startar alltid i helgrupp med samma sång om allas individuella värde och fortsätter med en gruppstärkande lek där fokus ligger på att alla ska ges förutsättningar att våga vara med samt respektera varandras olikheter.

 

Vi delar sedan in oss i två mindre grupper, Enhörningarna och Fåglarna. Namn som barnen demokratiskt röstat fram och kommit överens om. I dessa grupper planeras ett innehåll utifrån de olika ämneskunskaperna i förskolans läroplan:

 

Matematik t.ex former, räkning och problemlösning

 

Språkutveckling

 

Naturvetenskap och teknik t.ex. experiment

 

Drama och sagor

 

Sång och musik

 

Digital teknik t.ex. arbete med fotografering och filmredigering

 

Skapande verksamhet

 

Rörelse och gymnastik samt fin- & grovmotorik

 

Hållbar utveckling

 

Utifrån dessa kunskaper kommer vi att utforma ett innehåll utifrån en variation av metoder och arbetssätt där vi på ett lekfullt sätt strävar efter att hålla en röd tråd i undervisningens olika delar för att ge barnen meningsfullhet i det vi gör.

 

Vi avslutar stunderna med att ge barnen möjlighet till inflytande genom tankar och idéer om dagens innehåll.

 

Ansvar och dokumentation

Sofia ansvarar gemensamt över gruppen.

Vi använder oss av foton, film och anteckningar samt barnens alster när vi dokumenterar. Vi lägger succesivt ut detta i barnens personliga lärloggar i Unikum.

 

Utvärdering

 

Barnens tankar och idéer ligger till grund för fortsatt planering, vad var kul/mindre kul, bra/mindre bra, vad lärde vi oss osv.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: