👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiskens pedagogisk planering undervisning, Socialt och emotionellt. Ht 19

Skapad 2019-09-08 00:33 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Syftet är att uppmuntra att varje barn utvecklar sin personlighet samt känner sig trygga i sin identitet och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Innehåll

 

 

 VARFÖR?

 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer (Lpfö98, s. 6).

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva ... (Lpfö98, s. 8).

Förskolan skall sträva efter att varje barn  utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, (Lpfö98, s. 9).

”Det är i interaktion med andra individer som man skapar sin identitet och hur viktiga människor runt omkring en uppfattar en är oftast ett stöd i frågan kring vem man är” (Wellros, 1998) 

Vi har fått nya barn på FiskenAlla  barn behöver känna trygghet, delaktighet och bygga relationer. 

 VAD?

 

•Vi vill  skapa trygghet i mindre grupper och tillsammans skapa trygga individer och relationer mellan barnen. 

 • Att  barn utveckla sin  självbild och identitet.   

Under olika situationer i leken/ utbildning, uppmärksammar vi barnen på hur de är mot varandra och försöker stärka positiva beteenden. Under utbildning sjunger vi sånger om vänskap. 

Barn skall lära känna varandra i gruppen genom lekar och aktiviteter, där barnen får möjlighet att samspela.  Med hjälp av litteratur och appen Polyglutt  synliggöra  vi olika situationer som barnen känner  igen. Vi samtalar om  våra  känslor och diskuterar  hur  man är  en bra kompis. 

HUR?

 

•Genom planerade aktiviteter som utmanas till samarbete, samspel och kommunikation. 

 • Skapande i form av kommunikation. Barnen målar av varandra / sittande mot varandra vid ett bord. 

• Barnen ritar/ målar av sitt ansikte med hjälp av en spegel. 

 • Vi kommer att arbeta med gruppstärkande övningar, där  varje barn  får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina kompisar att också prova. 

Exempel på gruppstärkande övningar: 

Namnlekar/ Namnsånger med instrument.  

Hitta likheter: En pedagog ber ett barn hitta en annan kompis som har någonting gemensamt. Det kan vara något hen redan vet om, t.ex. vara någon som har lika många syskon, samma intresse, samma färg på håret eller samma favoritmat. När barnet hittar någon byter de  plats.

Ett annat exempel: En pedagog säger namnet på några barn som har något gemensamt. De ställer sig upp. De övriga barnen  ska gissa vad de som står upp, har gemensamt.

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18