Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt relationer

Skapad 2019-09-09 08:04 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Relationsskapande på avdelning Blåklint

Innehåll

Projekt Relationer

Varför valde ni detta projekt?

Utifrån observationer har vi sett att barnen möts i olika relationer flera gånger om dagen. Barngruppen behöver öka förståelsen från ett JAG till en VI känsla och förstå att tillhörigheten i gruppen är lika viktig oavsett vem man är. Barnen visar stort intresse för omtanke och känslor gällande en mängd olika konstellationer som vi pedagoger kan sammanfatta till Relationer. Om vi ser till oss pedagoger och våra styrdokument så är förskolans uppdrag att skapa så goda samhällsmedborgare som möjligt. Vi vill fortsätta arbeta för att förskolan ska vara en trygg plats för barnen där de kan utvecklas, känna sig respekterade och värdefulla. I arbetet med relationer kommer vi inte bara se relationerna till varandra, vi kommer även att arbeta med relationer till olika miljöer och material.

 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

I vårt arbetssätt som medforskande och närvarande pedagoger kan vi urskilja barnens intressen. På avdelningen Blåklint har barnen både olika personliga och språkliga erfarenheter som vi använder som grund i vårt planerade arbete. Vi strävar mot att hitta en undervisningsmodell som passar alla barnen.

 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön?

Lärmiljön och projektet går hand i hand, det vill säga att utvecklingen i lärmiljön följer projektets gång. Det är viktigt för oss pedagoger att finna en balans i att bevara det attraktiva i den nuvarande miljön samt tillföra nya inspirerande material och miljöer i succesiv takt. Genom att var närvarande och lyhörda på barnens intresse och dess riktningar kan vi få en givande och projektrelaterad lärmiljö. Materialen och miljöerna ska vara anpassade så att man kan låta fantasin träda fram, kommunikativa och kreativa samt öppna upp möjligheterna för att utforska och upptäcka alla dess sätt det går att användas på. Lärvännerna som är placerade i miljön synliggör vad aktiviteterna i de olika stationerna innefattar för ämnen och kan fungera som en påminnelse om att alla aktiviteter och lekar är värdefulla.

 

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Att lyssna in vad barnen leker för att möta dem på rätt nivå. Att vi är nyfikna, utmanande och inspirerande medforskare.

Vi delar in barnen i tre arbetsgrupper. Detta för att skapa ett klimat där alla barnen har möjlighet att komma till tals och få arbetsro. I mindre grupper får språkande ta större plats som gynnar barnen med flera språk. Vi har märkt att flera barn på avdelningen har lättare att ta för sig, vågar prata och interagera i mindre grupper.

Vi kommer att ha lärvännerna som utgångspunkt och arbeta temavis med dem för att säkerställa att vi arbetar mot läroplanens strävansmål. Även kompisböckerna kommer användas som utgångspunkt då de synliggör olika känslor och relationer till varandra.

 

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

Genom att uppmuntra barnen med att berätta och förklara och på andra sätt använda sitt ordförråd. Vi pedagoger ska få utbildning i att arbeta med TAKK som vi kommer att använda i barngruppen. Detta för att förstärka det verbala språket och ge barnen ett alternativt sätt att kommunicera. Vi pedagoger ser till att tillföra material som är kommunikativa och bjuder in till reflektion och diskussion barnen emellan. Vi antar barnens utmaningar tillsammans med dem och utvecklas gemensamt. Som närvarande pedagoger kan vi hela tiden vara med barnen och sätta ord på det händelser, känslor och material.

 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

Vi kommer arbeta med matematik och naturvetenskap i samband med arbetet med lärvännerna. Ute-Ugo representerar utevistelse och naturkunskap. Varje måndag tar vi med Ute-Ugo till skogen där vi upptäcker skogens och naturens fenomen. Räkne-Reza arbetar med matematik och i vår matematiska hörna finns siffror, våg och byggmaterial så barnen kan arbeta med matematik även utanför den planerade undervisningen.

 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Barnen är de som driver projektet. Vi hittar barnens intressen och utgår från det i arbetet med projektet. Barnen ska känna att de kan vara med och påverka sin vardag.

 

Hur tänker ni göra vårdnadshavare delaktiga?

Barnens vårdnadshavare kan följa projektet i Unikum där de även kan ta del av barnens individuella lärloggar.

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Den dagliga dokumentationen och reflektionen med barnen är den största delen av vår utvärdering. Att vi pedagoger får tid till att reflektera tillsammans för att hela tiden hålla oss uppmärksamma på vad barnen vill och visar intresse av. Kontinuerliga inlägg på Unikum gör att vi hela tiden kan titta tillbaka på vad vi har gjort och hur vi kan arbeta vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: