Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VV - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-09-09 11:45 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar trygghet nyfikenhet, självständighet och tillit till sin egna förmåga, samt utvecklar förmåga att fungera enskilt och i grupp."

 

 

 

Hur gör vi?

  • Varje morgon går vi igenom aktivitetstavlan, som fungerar som en dagsschema där barnen tydligt kan se hur dagen ser ut och vilka grupper som har aktivitet under dagen. Barnen ser dessutom vilka pedagoger som bland annat har vilorna samt går hem sist.
  • Aktivitetsschemat ger en tydlig bild över lekmiljöer, lekutbud, placering och antal barn mm.
  • Vi delar upp barnen i mindre grupper för att ge dem tid och utrymme i olika vardagliga situationer, t ex. av -och påklädning, toalettbesök, matsituationer samt planerade aktiviteter.
  • Vi ska vara aktiva och närvarande pedagoger som ökar känslan av trygghet samt hjälper till att bevara eller stötta leken.
  • Vi skall kontinuerligt göra våra verksamhetsreflektioner.
  • Vi ska ha gemensam planering, av verksamheten och lekmiljöer tillsammans med barnen.
  • Vi möter upp barnen i tamburen för att skapa en bra start på dagen som sedan bidrar till en bra förutsättning för utveckling och lärande under dagen. 
  • Vi dokumenterar barnens lärprocesser, med hjälp av lärloggarna i Unikum, tillsammans med barnen för att synliggöra deras lärande och utveckling.

 

 


 

Hur blev det?

Vi har gett barnen mycket tid och utrymme för den fria leken vilket har lett till att de har blivit mer självständiga och kan stanna kvar en längre tid i leken. Dock har vi nu på sista tiden upptäckt att några barn har svårt att komma till ro och stanna kvar i leken. Detta har vi tillsammans med barnen pratat om och försökt hitta nya inspirerande lekmiljöer och material. Vi har dessutom planerat upp olika lekgrupper som vi hoppas ska gynna leken och vidare kompisrelationer.

Barnen använder sig av aktivitetstavlan som har blivit en del av vår struktur i verksamheten.

Vi delar upp barnen i sina grupper vilket fungerar bra och det ger barnen mer tid och utrymme.

Vår dokumentation tillsammans med barnen ger barnen inblick i sitt eget lärande samt processerna.

 

Anledningen till att vi anser att vi lyckats bra anser vi bero på att vi är närvarande och lyssnar på barnens intressen.

 

 

 

Var är vi?

Vi uppmuntrar barnen i leken och är närvarande. Vi lyssnar på deras idéer och skapar lekmiljöer och lekmöjligheter utefter deras tankar. Vi har ett stort lekutbud som stimulerar och uppmuntrar till fantasi och lärande.
Våra grupper fungerar bra och barnen får mer tid och utrymme.
Aktivitetstavlan används kontinuerligt, och är en bra hjälp som ger struktur i barnens lek.
 
Vi vill lägga till vårt nya arbetssätt kring läsning, vilket innebär att vi varje dag läser vi i halvgrupp. Antingen med hjälp av vår dokumentkamera eller med Pollyglutt.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: