Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln Mål och utvecklingsplan lå 19/20 Läslyftet - Naturvetenskap

Skapad 2019-09-09 12:13 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Snigeln

Prioriterat mål

"Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om, samt samtala om vetenskap och teknik."

Delmål / Modulmål

1 Naturvetenskapsverb
2 Arbetsteorierna
3 Tekniken i barnlitteraturen

Nuläge

Barnens intresse:
Vi har en barngrupp som visar intresse över ljus, genom att vi ser att barnen lockas till våra ljusstenar, ljuskuben och ljuslisten. Då dessa material skiftar färg har vi valt att koppla samman detta intresse för färg och ljus hos barnen med deras intresse för Babblarna.

1. Nuläge vid uppstart ht 2019:
Vi berättar sagor med hjälp av vårt konkreta material. Materialet har vi även plockat med oss ut då vi gått iväg till skogen. I skogen har vi jobbat med barnens fantasi och letat efter Ludenbens hus, osv. 

Vi har planerat terminen utifrån barnens intresse där planeringen fokuserar på Babblarna - Babblarnas färger och varje Babbels ämnesfokus. Varje Babbel arbetar vi med under en 2 veckors period. Se planering Babblarna Färg. Nu när vi ska flytta in det prioriterade målet för läslyftet -Naturvetenskap har vi valt att fortsätta jobba med barnens intresse för ljus och väljer då naturvetenskapsverbet: SE

 

2. Nuläge 22 november

Vi har tillsammans med barnen utforskat i vårt mörka rum som vi skapat. Barnen har kunnat använda ficklampor i sitt utforskade i rummet. Ficklamporna finns tillgängliga för barnen när helst dem efterfrågar dem. Vi har även haft tillfällen då vi haft planerade aktiviteter och utforskande i rummet. 

Vi har erbjudit barnen olika material i sitt utforskande i rummet. Bland annat har barnen kunnat utforska med flera olika typer av ficklampor, små, stora och vevficklampor. Mycket av materialet har färgats in med överstrykningspennor för att bli självlysande under UV-lamporna. Bland annat har vi färgat in deg, ris, vattenpärlor, såpbubblor. Vi har även erbjudit barnen överstrykningspennor att rita med i mörkret. Barnen har också fått stansa ut former ur vanligt vitt papper som under uv-lamporna blir lysande. 

Barnens egna utforskande har lett till att vårt naturvetenskapliga verb: Se har utvecklats till att bli fler verb vi arbetar med. Bland annat har barnen jobbat och lyft verb som: Tända, Släcka, Skugga, Lysa, Blunda, Titta

Vi planerar att fortsätta att låta barnen få utforska kring dessa verb. Vi kommer även att lyfta fram barnens egna arbetsteorier/hypoteser kring det dem gör och utmana dem att se nya möjligheter kring materialet och verben. Vi kommer även att plocka in mer litteratur till barnen, som t.ex. Tända lampan, en jätte mörk historia av Ola och Eva-Lotta Belin, men också Pelles ficklampa av Jan Lööf. Vi kommer även att leta efter facklitteratur kring verben.

3. Nuläge 15 januari 2020
Just nu har vi sett ett ökat intresse för läsning och allt fler barn efterfrågar böcker och lässtunder. Vi kan också se att mot slutet av förra terminen minskade intresset för mörka rummet och flera barn visar tydligt att dem har ett större intresse för bilar, och arbetsmaskiner av olika slag. Vi märker också intresse för "snurra" på olika sätt i barngruppen. Därför väljer vi i nuläget att plocka ner mörka rummet och lfta in bilar och snurrande på något sätt i rummet.

Utveckling pågår när barnen

Jämför sina iakttagelser, ser skillnader, och ger uttryck för egna funderingar och frågor.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Pedagogers förhållningssätt
Vi jobbar med öppna frågeställningar och utmanar barnen till ett vidare utforskade genom att t.ex. ställa frågor, tillföra nytt material, plocka in befintligt material i en ny miljö, vi är med-upptäckare, med-utforskare, med-upplevare, vi dramatiserar och visar nyfikenhet i deras utforskande, osv. 

Vi kommer att fokusera på:  

  1. Färg
  2. Babblarnas olika egenskaper
  3. Verbet se
  4. Samt läsning, berättande och sagor 

2. Utifrån nuläget den 22 november så kommer vi nu att fokusera på verben: Se, Skugga, Tända, Släcka, Belysa, osv. Detta utifrån barnens egna upptäckande och forskande. Vi kommer att fortsätta erbjuda varierat material i vårt mörka rum men också tillföra litteratur som passar till våra verb. Vi kommer att fokusera extra på böckerna "Tända lampan, en mörk historia" av Ola och Eva-Lotta Belin samt "Pelles ficklampa" av Jan Lööf. Vi pedagoger kommer att låta barnen få tillgång till böckerna på olika sätt, genom att vi tillsammans med barnen läser böckerna, vi läser böckerna via projektorn i helgrupp, dessutom titta på filmer där böckerna läses upp (film saga), osv. 

Vi pedagoger kommer att ha som fokus på att ställa öppna frågor till barnen, öva barnen på att visa igen eller berätta hur dem gjorde för att det dem upplevde ska hända igen, osv. Vi vill även locka barnen till att hitta varandras upptäcker och se hur detta spinner vidare i barngruppen. 

Så här ska vi följa upp

Vi pedagoger dokumentera vad som sker och vad vi gör i våra veckobrev men också i barnens egna lärloggar.

Vi kommer också låta barnens själva dokumentera på olika sätt, t.ex. genom att de själva får fotografera, skapa eller på annat sätt följa upp sitt lärande.

Vi kommer även att jobb med återblickar och återkoppling genom att låta barnen få ta del av det vi pedagoger dokumenterar men också genom att vi pedagoger återkopplar från tidigare tillfällen/dagar. Detta väljer vi att göra då vi anser att allt lärande har större möjlighet att befästas i minnet och skapa djupare innebörd för barnen genom återkoppling.

Vi kommer även att följa upp på planeringar, både enskilda planeringar men också på avdelningsplaneringar. Vad har vi sett? Hur kan vi utmana barnen vidare? Vad ska vi följa upp? Vad behövs för att vi ska komma vidare?

Vi kommer även att följa barngruppen genom att vi tar oss tid för observationer i barngruppen. Utan observationer tror vi att det blir lätt att vi tappar bort var barnen befinner sig i deras egna lärande. På så vis riskerar vi att vi pedagoger lägger oss på en för enkel eller för avancerad nivå.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: