Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Schools" - Good Stuff B Gold Eng 7 ht 19

Skapad 2019-09-09 18:54 i Torpskolan Lerum
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Money i läroboken Good Stuff B Gold (även Tough Stuff).
Grundskola 7 Engelska
Let's talk about school! A topic you know a lot about, but what do you know about British or American schools? And do you know anything about school in South Africa? Don't worry, you will learn!

Innehåll

 Tidsplan: v. 35-40/41

Syfte

 • att utveckla den muntliga förmågan
 • att utveckla förrådet av ord- och fraser inom temat
 • att utveckla kunskaperna om skolan i engelsktalande länder

Innehåll

 • kapitlet "School" i Good Stuff Gold B, textbook och workbook och/ eller Tough Stuff (läsa/lyssna/prata/skriva)
 • gruppdiskussioner 
 • glos- och textläxor med innehåll och ord som kan användas för att diskutera ämnet skolan och skolan i engelsktalande länder
 • övningar som hör till texterna (workbook)
 • strömmande media
 • grammatik; vi repeterar 
 • skapa din drömskola

 

Bedömning:

Samtal; i slutet av arbetsområdet genomför du/ni ett samtal i grupp där du/ni använder ord/fraser/grammatik som vi arbetat med samt olika strategier för att få samtalet att flyta. Ni kommer att diskutera olika frågeställningar som hör till skolan. Ni spelar in ert samtal och lämnar in det i er engelska mapp på Google. Dr.  Samtalet skall vara minst 5 minuter och max 15 min. 

(Exempel på samtalsämnen- what do you like/dislike about your schoolday, explain why - what do you think about going to school in an American/British/South African school - describe and explain)

 

 

Utvärdering;

- Vad är du nöjd med?

- Vad tänker du själv att du kan utveckla till en annan gång?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska muntlig förmåga och interaktion i gruppsamtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Vilja och förmåga att samtala och använda strategier
Svaren är kortfattade på frågor och inga egna frågor förekommer.
Deltagandet i samtalet är aktivt genom svar och egna frågor.
Deltagandet i samtalet är mycket aktivt, svaren är utförliga och många egna frågor ställs kring det aktuella ämnet. När samtalet går i stå försöker drivs det på.
Deltagandet är mycket aktivt och svaren på frågorna är utförliga och många egna frågor ställs ställs. Dessutom breddas och fördjupas samtalet genom att ämnet ses ur andra perspektiv .
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Uttalet hindrar ibland förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, med ett begränsat ordförråd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Det förekommer grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Trots en del grammatiska fel är innehållet förståeligt.
De grammatiska fel som görs stör inte förståelsen,. Meningsbyggnaden är ganska varierande
Språket är i huvudsak korrekt och meningsbyggnaden.avancerade och varierad.
Strategier (använda valt material till egen interaktion)
Du har svårt att prata om sådant som du hört och läst om i olika medier och återkommer istället gärna till välbekanta ämnen.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och kommenterar innehållet översiktligt.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och när du kommenterar det använder du dig av uttryck ifrån mediet.
Du kan prata om sådant du hört om eller läst om i olika medier och du kommenterar det du läst på ett sätt som visar att du tagit in nytt språk och nya uttryck och på så sätt förbättrat din produktion.

En
Bedömningsmatris Engelska år 7-9 -obs! delar av kunskapskraven

Kunskapskrav: E
Kunskapskrav: C
Kunskapskrav: A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan göra välgrundade förbättringar.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du förtydligar och varierar din kommunikation och gör välgrundade förbättringar.
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan i använda i huvudsak funderande strategier som i viss mån löser problem.
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem.
Du formulerar dig tydligt med visst flyt och anpassat till syfte. mottagare och situation. Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Engelsktalande världen
Hur du berättar, beskriver och jämför olika företeelser som har med engelskan att göra.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt företeelser i olika sammanhang. Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat företeelser i olika sammanhang. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: