👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

50 dagars utmaning - Halvdan Viking

Skapad 2019-09-11 06:52 i Almunge skola Uppsala
LPP i Svenska för år 2-3 - Läsförståelse
Grundskola 2 – 3 Svenska
Meningen med all läsning är att kunna ta till sig budskapet i olika sorters texter. För att riktigt bra läsare måste inte bara lästekniken sitta, vi behöver också träna på att förstå vad texten handlar om. Vi tar hjälp av läsfixarna; spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen i det arbetet.

Innehåll

Du ska utveckla förmågan:

 • Att automatisera läsningen så att du kan läsa berättande texter och förstå innehållet.
 • Att utöka ditt ordförråd.
 • Att delta i textsamtal i grupp och använda de fem läsfixarna.
 • Att svara på frågor kring berättande texter där svaret står direkt i texten, "under ytan" eller  "på djupet".

Undervisning och arbete

 • Vi läser "Halvdan Viking" för att hitta, analysera  och dokumentera språkliga drag.
 • "50-dagars utmaning där alla läser 15 minuter i skolan och 15 minuter hemma. 
 • Vi tar hjälp av läsfixarna för att förutspå handlingen, ta reda på vad texternas budskap är, först vad svåra ord betyder, måla inre bilder och sammanfatta texten. 
 • Vi övar läsförståelse med frågor och interagerande textsamtal både i grupp,  i par och enskilt.
 • Med pennan i handen ger vi oss ut i skolan/samhället för att leta möjligheter till uppdrag/ledtrådar. 
 • Vi får uppdrag att utföra för att få förståelse och ordkunskap om det vi läst.
 • Vi skapar förutsättningar för ett djupare engagemang i läsningen.
 • Syftet är att skapa möten mellan elever där de kan stötta varandra vidare i lärandet. Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en metod.
 • Det ska vara kul att lära.

Bedömning

 • Läsförmågan, både vad gäller avläsningsförmåga och förståelse .(Bedömmarstöd, Skolverket)

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Almunge skola: Skolverkets bedömningsstöd - elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.