Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kärlek

Skapad 2019-09-11 11:28 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att arbeta med Tema Kärlek under hela läsåret. Vi läser olika texter, sagor, noveller, myter och dikter, tittar på film, spelar, lyssnar på musik och sjunger. Vi samtalar i grupp om frågor som: Vad är kärlek? Vad tänker du på då du hör ordet kärlek? Hur många olika sorters kärlek finns det? Vilka olika kärlekssymboler används i olika delar av världen? Är det skillnad på hur man tänkte om kärlek förr och nu? Vi resonerar om olika slags kärlek och om känslor som förknippas med kärlek.

Innehåll

Syfte

Tema kärlek har som syfte att alla elever skall få reflektera över och fördjupa sina kunskaper om begreppet kärlek och utveckla omtanke om sig  själv, andra och sin omvärld. Ett annat syfte är att eleverna ska träna språket för att  

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
 • Ml
  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, 
 • Ml
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • Ml
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 
 • Ml
  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Mål

Målet med temat kärlek är att eleverna ska

 • utveckla sig att läsa och förstå texter, ur läroboken, sagoboken och andra källor t.ex. tidningsartiklar och medier med flyt,
 • kunna resonera kring textens innehåll,
 • utveckla kunskaper om hur man formulera egna åsikter, känslor och tankar i olika slags texter,
 • kunna översätta texter från svenska till kurdiska,
 • kunna återberätta en text, en händelse, en berättelse om kärlek muntligt så att de andra förstår,
 • utveckla sig att skriva svårare texter med rätt ordföljd och interpunktionstecken,
 • förstärka ordförråd, begrepp som förknippas med kärlek,
 • utveckla hörförståelse genom att lyssna på kärleks berättelser, dikter, sånger, filmer osv,
 • kunna skriva en egen novell,
 • lära sig traditioner och kulturer från språkområdet.

Koppling till läroplan

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, brukar och traditioner.

Arbetssätt och material

 • Vi börjar temat med att brainstorma ord om kärlek, 
 • Vi skriver olika meningar med rätt ordföljd och interpunktion med dem orden eleverna kommit på,
 • Vi studerar kärlekssymboler från vissa delar i världen,
 • Vi läser olika texter, sagor, noveller, myter och dikter,
 • Vi skriver ord och begrepp från texten som förknippas med kärlek på whiteboarden,  
 • Vi diskuterar textens viktigaste budskap,
 • Vi återberättar texten med egna ord,
 • Eleverna ställer frågor till texten,
 • Eleverna tränas på att skriva en kort novell,
 • Eleverna tränas på att skriva egna dikter,
 • Eleverna tränas på att översätta texter, sagor eller myter från svenska till kurdiska,
 • Vi diskuterar enskilt och i grupp,
 • Vi gör digitala uppgifter om kärlek på Kahoot och Quizlet,
 • Vi tittar på film, lyssnar på kärleksmusik och kärlekssånger,
 • Vi sjunger,
 • Varje elev gör en egen kärleksbok,
 • Eleverna redovisar sitt arbete muntligt eller skriftligt,
 • De får ge feedback till varandra,
 • Vi använder oss av böcker, stenciler, bilderböcker, sagoböcker, digitala verktyg och appar som Plotagon och Popplet. 

Kunskapskrav ur läroplanen

Årskurs 1-6

 
  E C A
Läsa med flyt 
Läsförståelse 
Resonera om budskap 
 
Uttrycka sig i skrift 
Skrivregler 
Resonera om modersmål & svenska 
 
Samtala 
Fråga och framföra åsikter 
Berätta 
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet 
 

Uppgifter

 • Kärleksord från eleverna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: