👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi - specialisering

Skapad 2019-09-11 14:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Företagsekonomi – specialisering - planering för hela kursen. Vi kommer jobba med följande områden i företagsekonomi:

Innehåll

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt område.
  • Grundläggande undersökningsmetodik: hur man formulerar, planerar och genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt samt hur man dokumenterar, utvärderar och redovisar arbetet.

 

 Se One Note för detaljerad planering:

 

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/personal/75soan25_norrtalje_se/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fpersonal%2F75soan25_norrtalje_se%2FDocuments%2FKlassens%20anteckningsb%C3%B6cker%2FEK17B%20Specialisering

 

 

 

 

Uppgifter

  • Frågor - kom igång med aktier. E-uppgift

  • Aktier och fonder - inlämningsuppgift

  • Prov avancerad lönekörning Visma lön

  • E-prov Visma lön

  • Avtalsrätt - att skriva ett anbud i Visma E-ekonomi

  • Avtalsrätt prov kap 2

  • Regler kring UF

Matriser

För
Företagsekonomi - specialisering matris för hela kursen

Kunskapskrav

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.
Metoder och teorier
Eleven använder med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Företagens roll i samhället
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Lagar och andra bestämmelser
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Företagsekonomiska frågeställningar
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla företagsekonomiska frågeställningar. Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Eleven formulerar med viss säkerhet företagsekonomiska frågeställningar. Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa företagsekonomiska frågeställningar. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
företagsekonomiska frågeställningar
Eleven deltar i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
Källor
Eleven samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Teknik
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Egen bedömning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.