Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering- Lärvännerna

Skapad 2019-09-12 08:20 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
För att uppfylla läroplansmålen tar vi hjälp av lärvännerna. Lärvännerna är kopplade till varje ämne i läroplanen och används som en lärandemetod och hjälpmedel. Det finns sju lärvänner: Alfa-Beta, Räkne-Reza, Hjärtrud, Krea-Tiva, Lek-Levi, Ute-Ugo, Rör-Rlse

Innehåll

 

 

MÅL:

 

Syftet med verktyget är att arbeta med läroplanensmål i dem olika arbetsområden så som matematik, språk, natur/teknik, motorik, skapande och det sociala. Och att ta med dem olika lärvännerna in i barngruppen, för att synliggöra ett lärande.

 

DOKUMENTATION:

 

Vi  pedagoger dokumenterar för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom att fotografera/ filma/ spela in ljudfiler i unikum och anteckna vad barnen gör och vad de säger.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING:

 

Vi utvärderar genom att samtala och reflektera i arbetslaget under hela perioden. Vi diskuterar vissa frågor så som "hur fungerar barngruppen?" och "vad har gått bra respektive mindre bra?".

 

 

Måndag:

Rör-Else

Hälsa och välbefinnande

 • Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer
 • Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.
 • Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.
 • Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Lek-Levi 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

 • Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en lärmiljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.
 • Barnen ska ges förutsättningar för lek som de själva tar initiativ till eller som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar samt sin förmåga.
 • När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och lärmiljöer som främjar lek utvecklas.
 • Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Krea- Tiva

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Tisdag:

Alfa- Beta

 

 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk.

 

 

Samt Krea- Tiva

 

 

Onsdag:

Ute-Ugo

 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska problem
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

Samt Krea- Tiva

Torsdag:

Hjärtrud

 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet.

Samt Krea- Tiva

 

Fredag:

 Räkne- Reza

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

 

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Samt Krea-Tiva

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: