👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet åk 2

Skapad 2019-09-12 14:25 i Kungsgårdsskolan Säter
Grundskola F – 3 Svenska
Under åk 2 i svenskan använder vi oss bland annat av Språkskrinet. I boken kommer vi att arbeta med inspirerande och elevnära övningar för att utveckla elevernas språk och skrivande. Övningarna bygger på gemensamma lärarledda genomgångar för att eleverna ska få goda verktyg för deras skrivande - en nyckel till ett rikt språk.

Innehåll

Syfte - varför?

Då språkskrinet bygger på gemensamma lärarledda genomgångar, kommer eleverna få en gemensam plattform där de får uttrycka tankar och erfarenheter. De får dela med sig av idéer och vidga sitt ordförråd, vilket bidrar till att eleverna får goda verktyg att utveckla sitt skrivande och sin språkliga utveckling. Då varje kapitel följer samma struktur, ger detta eleven en trygghet när hen ska arbeta med områdena: ordkunskap, språklära och skrivning. 

 

Centralt innehåll - vad?

Det här kommer du att få undervisning om:

 

 • Du kommer att få träna ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets olika verktyg.
 • Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser och faktatexter.
 • Du kommer att få träna LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.
 • Arbetssätt - hur?
 • Du kommer att genom gemensamma genomgångar i klassen, få utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att enskilt få arbeta med de olika områdena i boken; ordkunskap, språklära, skrivning och läsförståelse.
 • Du kommer att få läsa upp dina texter för en kompis, diskutera, reflektera och svara på frågor i lärarledda samtal i mindre grupper.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom din förmåga att:

 

 • Samtala i helklass och i mindre grupper.
 • Skriva olika texter samt berätta vad olika texter handlar om.
 • Använda stor bokstav och punkt i dina texter.
 • Känna till vokaler och konsonanter.
 • Känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1