Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevråd F-3 2019-2020

Skapad 2019-09-13 08:10 i Svanberga skola Norrtälje
Planering, upplägg och innehåll för elevråd. Övergripande för en cykel på fyra år.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Elevråd är en grupp av elever som ska finnas på varje skola och framföra elevernas röst. Elevrådet ska finnas, synas och arbeta för att stärka elevernas röst på skolan. Elevrådets uppgift är att: - samla och stärka elever på skolan. - värna om elevers rättigheter. - representera och föra fram elevers röst. I åldrarna F-3 får elevrådet hjälp av vuxna med hur de kan stärka elever och värna om elevers rättigheter genom att uppdrag eller aktiviteter skickas med till klasserna för att genomföras. Planeringen utgår från kursplanen för samhällskunskap samt Läroplanens kapitel 1 och 2.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Läsåret 2019-2020, cykel på fyra år.

Förmågor (The Big 5)
I arbetet med elevrådet får du möjlighet att visa och utveckla följande delar av de fem övergripande förmågorna:

 • Analysförmåga: genom att föreslå lösningar.
 • Kommunikativ förmåga: genom att samtala, presentera och motivera.
 • Begreppslig förmåga: genom att i samtal använda begrepp.
 • Processförmåga: genom att skilja mellan fakta och värderingar.
 • Metakognitiv förmåga: genom att ha omdömen, reflektera och pröva och ompröva.

Övergripande mål och riktlinjer

Det övergripande målet för planeringen är att lära dig vad ett elevråd har som uppgift genom att i sitt deltagande finnas, synas och arbeta för att stärka din och andra elevers röst på skolan. Deltagande i elevrådet innebär att du arbetar med följande områden och värdegrundskompetenser:

 • Grundläggande värden: mänskliga rättigheter och demokrati.
 • Förståelse och medmänsklighet: diskriminering och kränkande behandling.
 • Saklighet och allsidighet: personliga ställningstaganden.
 • Likvärdig utbildning: olika förutsättningar och behov.
 • Rättigheter och skyldigheter: utöva inflytande och ansvar.

Syftet med elevrådet är att ge dig och elever inflytande över er undervisning, Skollagen kapitel 4 paragraf 9. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. Vuxna på skolan ska uppmuntra elever till att engagera sig och vilja ha inflytande för att elevrådet ska få lättare att lyckas. 
I arbetet med elevrådet får du utveckla förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och demokratiska arbetssätt.

Din delaktighet och inkluderande arbetssätt:

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
 • Samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. Vilka roller som finns under ett möte.

Film om vad ett elevråd är, klicka här.

Information om elevråd och arbete med elevråd finns på SVEA - Sveriges elevråd, klicka här.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom att delta i elevrådets möten och med hjälp av vuxen arbeta med att stärka och värna om dina klasskamraters rättigheter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Planeringen är uppdelad efter de olika områdena som under ett läsår syftas till att beröras.

Vid läsårsstart och nytt elevråd
Vad behövs för att elevrådet ska kunna startas upp och fungera.

 • Regler för elevrådet.
 • En dagordning.
 • Gemensamt skriva en beskrivning av elevrådets uppgift.
 • Rollerna ordförande och sekreterare.

1. Grundläggande värden
Detta område handlar om demokrati, värdegrund och mänskliga rättigheter.

 • Vad är demokrati?
 • De mänskliga rättigheterna.
 • FN - FN:s arbete
 • Barnkonventionen
 • Respekt för andra människor
 • Respekt för den gemensamma miljön
 • Alla människors lika värde
 • Jämställdhet mellan kön

2. Förståelse och medmänsklighet
Detta område handlar om medmänsklighet, diskriminering och kränkande behandling.

 • Vad är diskriminering? Vad är kränkande behandling?
 • Plan mot kränkande behandling och plan mot diskriminering.
 • Skolans åtgärdsgång.
 • Förebygga diskriminering och kränkande behandling.
 • Vad kan du göra för att hjälpa kompisar?

3. Saklighet och allsidighet
Detta område handlar om personliga ställningstagande.

 • Hur gör du din röst hörd i skolan?
 • Får man tycka olika?
 • Vad finns det för saker som vi kan tycka olika om?
 • Övningar för att tycka olika: "fyra hörn" och "ett steg fram".

4. Likvärdig utbildning
Detta område handlar om elevernas olika förutsättning och behov. Hur vi gör för att lära oss på olika sätt.

 • Vi fungerar olika. Ex: göra energischema.
 • Vi lär oss olika. Ex: synliggöra studietekniker och arbetssätt.
 • Rättvisa. Ex: skillnaden mellan jämlikhetsrättvisa och behovsrättsvisa.

5. Rättigheter och skyldigheter
Detta område handlar om elevernas rättigheter och skyldigheter i skolan.

 • Vilka rättigheter har elever?
 • Vilka skyldigheter har elever?
 • Vad är ansvar?
 • Trygghet.
 • Utveckla regler för arbete och samvaro i den egna gruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: