👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 2019

Skapad 2019-09-13 11:05 i Freinetskolan Mimer Freinet
I början av terminen har vi fokuserat på att lära sig att skriva olika sorters texter. De har/ska skriva brev, instruktioner, faktatexter, muntlig ramställning, etc. Vi har också arbetat med muntlig framställning under senare delen av höstterminen.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med vårt språk för att kunna uttrycka oss på många sätt, inom läsning, skrivande och lyssnande.

Innehåll

Arbetssätt, arbetsformer

HT 2019. Jag kommer att handleda eleverna i hur de skriver olika sorters texter. De kommer också att skriva olika sorters texter för att förstå dess uppbyggnad och typiska textdrag. De kommer att bearbeta sina texter genom processkrivning och genom att bedöma varandra. 

De ska träna på muntliga framträdande till mottagarna och se till att de kan berätta om sin text utan att läsa innantill.

Vi kommer att träna på olika muntliga moment som redovisning, samtal i helklass och smågrupper.

Vi kommer att jobba med olika grammatiska moment, t.ex. ordklasser och dialog i text. 

Vi kommer att läsa och analysera texters/böckers innehåll. 

Vi kommer att läsa en klassbok och arbete med den utifrån olika synvinklar. Vi kommer att analysera texterna ur olika synvinklar. 

Film, filmrecension.

Se och reflektera kring sitt eget lärande, tex hur man kan koncentrera sig bättre, studieteknik och lässtrategier.

 

Uppgifter

 • Äventyrsveckan kapitel 5-7

 • Äventyrsveckan kapitel 4

 • Äventyrsveckan kapitel 3

 • Två extrema platser

 • Kapitel 2, Äventyrsveckan

 • Klassbok Äventyrsveckan kap. 1

 • Min berättelse om mitt djur

 • Faktatext Fantasidjur

 • Meningsbyggnad och dialog

 • Hemarbete svenska - Berättande text

 • Läsförståelse - "En karta"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Muntlig framställning

E
C
A
Innehåll. Redogörelse
Eleven klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Eleven klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Eleven klarar väl att hålla sig till ämnet. Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur Redogörelse
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel,samt inledning och avslutning
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel,samt inledning och avslutning
Redogör välutvecklat med fungerande huvuddel,samt inledning och avslutning
Språk redogörelse
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation Redogörelse
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Kommunikation Samtal
Upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. För till viss del samtalet framåt.
Upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. För samtalet framåt.
Upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Fördjupar eller breddar samtalet.
Innehåll samtal
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Framför egna tankar med med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Klarar väl att hålla sig till ämnet. Framför egna tankar som fördjupar eller breddar samtalet genom väl underbyggda resonemang.
Språk Samtal
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare

Sv
Matris - skriva faktatext

E
C
A
Skriva, faktatext
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva, sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.

Sv
Skriva berättelse år 6

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget

Innehåll

Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

Uppbyggnad - Fokus
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling
uppbyggnaden är komplex

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt väl fungerande styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel

Sv
filmrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Filmens innehåll
återberätta beskriva
Du redogör för kort för handlingen i filmen
Du beskriver handlingen och hur du tolkar miljöerna och personerna
Du beskriver kortfattat hur du tolkar handlingen, personerna, miljöerna, osv. Du hänvisar till enstaka exempel som stöder din tolkning. .
Du beskriver utförligt hur du tolkar handlingen, personerna, miljöerna osv. Du hänvisar till exempel som understödjer du har kommit fram till dina tolkningar.
tolkning/Tema
motivering
Du har inte gjort någon tolkning av filmen. Du har inte motiverat dina åsikter/reflektioner
Du har kortfattat redovisat din tolkning av filmen ELLER kortfattat redovisat hur du har kommit fram till dina motiveringar/reflektioner
Du har kortfattat redovisat din tolkning av filmen OCH hur du har kommit fram till dina motiveringar/reflektioner
Du har utförligt redovisat din tolkning av filmen och dina motiveringar/reflektioner.
Förmåga att uttrycka filmens innehåll skriftligt
Du gör en för kort sammanfattning av filmen.
Du har fått med filmens budskap ELLER tema och kommer med egna tankar/åsikter
Du har fått med filmens budskap OCH tema och kommer med egna tankar/åsikter.
Du har fått med filmens budskap och tema. Du gör jämförelser och kommer med egna tankar /åsikter-
Skriftspråket
Du behöver använda stavningsprogram på datorn för att nå målet.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: * stor/liten bokstav används med viss säkerhet. * viss säkerhet i stavning.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: * relativt få fel i användning av skiljetecken. * relativt få stavfel.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: * få fel i användningen av skiljetecken. * få stavfel.