👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2019-09-13 16:37 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 Samhällskunskap
Sverige har lagar som bestämmer vad vi får göra och inte får göra. I fotboll syns sambandet mellan brott och straff tydligt. Någon bryter mot reglerna, domaren blåser av spelet och dömer ut ett straff. I ett samhälle bör sambandet mellan brott, dom och straff fungera på samma sätt. Så är det inte alltid. Men även om lagarna inte fungerar perfekt alla gånger, är de flesta människor överens om att lagar behövs i alla samhällen. Hur skulle det vara att köra bil utan trafikregler eller ta något från en affär utan konsekvenser?

Innehåll

Arbetsområdet:

Arbetsområdet lag och rätt ska ge och utveckla kunskaper om kriminalitet och rättsväsendet i Sverige och omvärlden. Viktiga begrepp kommer analyseras och händelsekedjan från brott till påföljd (straff) ges särskilt stor vikt, liksom vilka argument som kan finnas för olika typer av påföljder och straff. Vi studerar även hur normer och lagar samverkar.

Undervisningens mål:

För att nå målen arbetar vi med följande:

 • Vilken myndighet gör vad i rättsprocessen: Polisen, domstolar (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen), Sveriges riksdag, Kriminalvården
 • Händelsekedjan från brott till straff (påföljd)
 • Olika typer av brott
 • Olika påföljder (straff)
 • Rättssalen (personernas roller och arbetsuppgifter): Domare, nämndemän, målsägare,tilltalad, åklagare, advokat, tingsnotarie, vittne.
 • Vanlig ungdomsbrottslighet
 • Normer och lagar
 • Lag och rätt i olika delar av världen
 • Rättigheter och skyldigheter du har i en demokrati respektive diktatur

Arbetssätt, metod, material:

 • Muntliga lärargenomgångar
 • Arbeta självständigt under lärarhandledning med texter och instuderingsfrågor.
 • Gemensamma filmer från SLI.
 • Inläsningstjänst - begreppa
 • Studi

Bedömning och betygssättning:

 • Du deltar i diskussioner enskilt, i grupp eller helklass
 • Prov på svenska rättssamhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 7

Når ej målen
E
C
A
Undersöka strukturer i samhället
Rättsliga samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de rättsliga strukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de rättsliga strukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de rättsliga strukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.