👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Igelkotten

Skapad 2019-09-16 09:28 i Dahlgrenska ULNA Förskolor
Förskola
Under 2019/2020 kommer vi att arbeta med vårt projektarbete Empati för varandra och vår omvärld. Med många nya inskolningar har vi nu en barngrupp som består av 14 barn där de flesta av barnen är 1 år gamla. Vi kommer att dela in oss i två grupper med sju barn och två pedagoger i varje grupp. Genom att skapa mindre grupper får varje barn större talutrymme och möjlighet till större inflytande över sitt lärande. Ett fokusområde kommer att vara barnens delaktighet, vi vill att barnen ska få redskap och vägledning för att själva kunna vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har valt att arbeta utifrån boken Alla får åka med, där vi kommer att fokusera på att ge barnen verktyg att utveckla sitt språk, både det talande och kroppsspråket.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte:  

Att få barnen att känna trygghet hos oss på förskolan. När barnen känner trygghet vågar de ta för sig och kommunicera med andra. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Målkriterier

Det vi vill se:
  • Samspel med andra barn och med oss pedagoger 
  •  Att man visar varandra respekt 
  •  Att barnen ska känna sig trygga på förskolan

Målet når vi genom att


• Vi pedagoger finns nära barnen och hjälper dem att samspela i olika situationer som uppstår 

• Hjälpa barnen i samarbete med varandra, ha aktiviteter där samarbete är i fokus

• Dela barnen i mindre grupper för att barnen lättare ska kunna skapa kontakt med varandra 

 

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: (Beskriver varför vi väljer detta mål utifrån tidigare analys)

Utifrån tidigare analys ser vi att eftersom vi varje hösttermin får många inskolningar och en ny barngrupp bildas och byte av personal sker. Är 

det viktigt för oss att koncentrera oss på att barnen ska känna sig trygga på förskolan. Vi vill att de ska kunna känna sig trygga som individ och i en grupp. Vi vill främja barnens förmåga att våga ta initiativ, släppa lös och våga ge sig hän. 

Vi vill genom vårt projektarbete erbjuda barnen möjlighet till att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, ideér och tankegångar med hjälp av ord, konkret material, bild samt estetiskt och andra utrycks former. 

 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Målkriterier

Det vi vill se:
•  Att barnen kommunicerar med de andra barnen och oss pedagoger
• Att de uttrycker sina tankar/känslor med ljud, ord och kroppsspråk

• Att barnen ska uppleva och utforska med olika material 

Målet når vi genom att

•  Stödja barnens kommunikation med andra, hjälpa dem att sätta ord på sina känslor. 
• Använda oss av tecken som stöd 

• Låta barnen skapa och utforska med olika material och tekniker 

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Syfte: 

  •  Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga i sin dag på förskolan. De ska få vara med och påverka och vi pedagoger ska ta tillvara på deras intresse och utgå lärandet efter barnens intressen

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
• 

Målkriterier

Det vi vill se:
•  Att barnen ska förstå att de har en egen röst och vågar göra sig hörda. 
• Att barnen ska få uppleva att de har inflytande över sin egna situation 
• 

Målet når vi genom att

• Vi pedagoger är lyhörda och uppmuntrar barnen till att vara med och påverka sin situation 
• Använder oss av olika aktiviteter där barnen får vara med och fatta beslut vad vi ska göra, tex låter dem välja vad vi ska göra på en samling
• Vi delar in oss i mindre grupper där barnen lättare kan få komma till tals och bli hörda
• Vi utgår ifrån barnens intressen när vi förändrar våra miljöer och vilka material vi väljer att använda 

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

  • Vi vill få en bra kommunikation mellan förskola och hemmet, att ha en öppen dialog mellan oss pedagoger och vårdnadshavare skapar en trygghet för alla. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,

Målkriterier

Det vi vill se:
• Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig trygga med barnens tid hos oss på förskolan 
• 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Att ha en öppen dialog och dagliga samtal med vårdnadshavare 
• Ha inskolningssamtal, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal 
• Låta föräldrarna vara delaktiga och få inflytande över barnens tid på förskolan, genom att tex bjuda in till föräldraråd 
•  Ge vårdnadshavare information om vad deras barn gör på förskolan med hjälp av vår plattform UNIKUM 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet