👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund Mångruppen HT2019 VT2020

Skapad 2019-09-16 12:28 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Värdegrundsarbete för att öka tryggheten i barngruppen. Vi samtalar kring hur man är en bra kompis genom boksamtal ur Pelle Svanslös böckerna.
Förskola
I början av höstterminen lägger vi mycket tid på att få barnen att känna sig trygga, etablera våra rutiner och jobba med gruppsammanhållningen. Denna planering fokuserar på hur vi uppnår de mål som finns inom målområdet Värdegrund.

Innehåll

 Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne i- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen utforskar den nya gruppen och sin plats i den, barnen är intresserade av sina kompisar och av att hitta sätt att kommunicera och umgås med dem. Det är en ny grupp som också undersöker och lär sig hur våra rutiner ser ut och vilket moment som kommer efter det som nu pågår. Dessa frågor återkommer vi till vid vår gemensamma och individuella reflektionstid för att kunna planera utifrån barnens intressen och behov.

Syfte och mål, vart ska vi?

I Värdegrundsarbetet fokuserar vi på barnens trygghet och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn upplever trygghet och ges möjlighet till att uttrycka sig och på så sätt påverka och tycka till om vad vi gör på förskolan. Detta sker bl.a. genom att barnen får välja (lek, material, lekmiljö) och rösta, t.ex. vilken bok vi ska läsa vid bokläsning. Det sker även genom pedagogers arbete med observationer, dokumentation och utvärdering då vi vill följa barnens intressen. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans.

Vårt arbete med Värdegrunden börjar med att vi fokuserar på våra rutiner, detta för att skapa trygghet för barnen. Vi pedagoger är närvarande i de moment där barnen kan uppleva otrygghet eller oklarhet över vad som kommer att hända nu och vi förbereder barnen genom att vi pratar om vad som kommer ske snart, vad vi gör nu och vad vi ska göra sedan. I vårt Värdegrundsarbete utforskas frågor som rör vänskapsrelationer och identitet. Vårt arbete med Värdegrunden går även hand i hand med vår LiCabehandlingsplan.

Målkriterier

 

"Vår gemensamma målbild är att alla barn efter ålder och mognad genom gemensamma upplevelser på förskolan få erfara samhällets grundläggande värderingar.  Vår förskola ska vara en trygg förskola med god omsorg. Barnens tankar kring empati, glädje och ansvar lyfts genom vårt gemensamma värdegrundspussel, såsom demokratibegreppet" (LiCa förskolors utbildningsplan s. 7)

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:


är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

visar intresse för att delta i pedagogiska aktiviteter, lek, samling

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom utvärdering av vissa aktiviteter med hjälp av glad/ledsen smiley

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val  

 

Metod och material

Vi arbetar fram ett rutinschema för avdelningen, detta för att barnen ska känna sig trygga i vår miljö och våra rutiner. Rutiner för dagen skapar ett lugn och ger arbetsro, vilket ger möjlighet till tillfällen då barn och pedagoger kan knyta an. När vi pedagoger skapar trygghet möjliggör vi för barnen att utforska ett material, delta i lek eller aktivitet.

För att barnen ska vara delaktiga i den pedagogiska planeringen kommer vi framöver använda oss av smileys (en glad och en ledsen). Dessa kan användas för att barnen ska få möjlighet att uttrycka vad de tyckte om en aktivitet eller om vi i grupp samtalar om trivselregler. För att barnen ska ha möjlighet att påverka den pedagogiska planeringen kommer vi utgå från barnens intressen då vi planerar för pedagogiska aktiviteter.

Vi arbetar med aktivitetskort där barnen själva kan välja var de vill leka och med vad. Minst en gång per dag drar barnen ett aktivitetskort och blir på så vis slumpvis indelade i grupper. Detta för att barnen ska få möjlighet att prova leka med olika material och i olika konstellationer.

Gruppaktiviteter med Värdegrundstema 2 per vecka (kl 9.00-10.30). Bamse och hans vänner som ett sätt att väcka intresse, skapa gemenskap och senare också prata om hur vi är bra kompisar mot varandra.  Gruppaktiviteterna kan innefatta samtalskort där vi tillsammans med barnen reflekterar över frågor som handlar om hur bra kompisar gör mot varandra samt olika etiska dilemman. Aktiviteten kan också innebära gruppstärkande lekar, dramaövningar eller dockteater.

Boksamtal - Vi läser bok under samlingen före mellanmålet och efteråt förs ett boksamtal. Vi lyfter händelser i böckerna där barnen får upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika dilemman kring vänskap. Det finns ett särskilt dokument uppsatt i anknytning till våra böcker där boksamtalets upplägg beskrivs närmare.

Veckans bokvärd - en ny värd varje vecka som får välja vilken bok vi ska läsa under boksamtalet, som får hjälpa till lite extra vid våra biblioteksbesök. Vi kan utveckla arbetet genom att lägga till (ej ersätta) digitala böcker via Smartboard.

Bamsegympa- Lek, rörelse, musik, hälsa - Utegympa/rörelselekar med musik tillsammans med pedagog på måndagar.

Självporträtt + Min familj - Vi kommer under terminen utforska frågor som handlar om jaget och min identitet, kopplat till min familj. Här tar vi fasta på alla människors lika värde och att familjer ser olika ut och vi läser kontinuerligt böcker som porträtterar olika familjekonstellationer. Vi använder begreppet Stjärnfamilj.

 

Förutsättningar 

Boksamtal- varje dag innan mellanmålet (se rutinschema)

Gruppaktiviteter med Värdegrundstema 2 ggr / vecka

Samlingar ca. 20 min 2 ggr /dag där värdegrundsarbetet lyfts in t.ex. under en vanlig samling utifrån barnens intresse eller frågeställningar.

Åldrar - 3-4 år

Tidsram för arbetet - under hela terminen 2019 med fortlöpande utvärderingar

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18