👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OMRÅDE NATURVETENSKAP HT 2019

Skapad 2019-09-16 13:08 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
NATURVETESNKAP - EN DEL I BARNENS UTFORSKANDE AV ATT FÖRSTÅ LIVET.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: OKTOBER

Förskolans namn: SKOGSGLÄNTANS OCH i UR OCH SKURS FÖRSKOLOR

Grupp:

Barnens ålder: 1-5

År och datum: 201910

Planeringen Upprättad av: ULRIKA OLOFSSON

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Vi arbetar vidare med naturvenskapen i barnens vardag utifrån varje avdelnings projekt och val av mål. Inventering inför nästa termin.  Varje avdelning väljer område i karusellen och mål! Delas i Unikum för att följa resan och utvärderas v 44. Kartläggning ska göras utifrån varje barn för att se vilja områden varje barn får möjlighet att delta i olika undervisningstillfällen.


Vilka målområden i läroplanen berörs?

se nedan!


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Meningsfulla mötesplatser med naturvetenskapliga begrepp i fokus. Att ge barnen möjlighet att uppleva i kroppen det vi samtalar och reflekterar kring utifrån projekt och val av litteratur. Ge barnen ett rikt språk och en vilja att lära och utvecklas i naturvetenskapen. Kreativa, engagerade, involverade i det som ska undervisas i!

Vi vill binda samman språket som nyckel i de olika områdena för att ge oss alla möjlighet att fördjupa oss och bli didaktiskt kunniga i området. När jag riktar blicken stöttar jag barnen på ett bättre sätt. Varje pedagog tar ansvar utifrån vår läroplan.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Alla avdelningar arbetar på måndagsreflektion utifrån text och film på skolverket och reflektionsfrågor för att få en gemensam förståelse.
Varje avdelning tar ansvar att fånga sitt eget arbete utifrån projekt men lägger till val av barnbok som stöd i arbetet. Litteraturlista finns att inspireras av i områdesmötets protokoll utifrån text i modulen Boksamtal naturvetenskap som finns länkad i  protokoll i områdesmappen och i måndagsreflektionens protokoll.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

I Unikum för vårdnadshavare. På avdelningarna på processväggar. i samtal på husmöten och måndagsreflektion. Synligt tillsammans med barnen i utbildningen.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg
  Lpfö 18
 • förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18