👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2019-09-16 14:02 i Lustigkulla förskola Knivsta
Förskola
I vårt projekt "årstider" vill vi på ett lustfyllt och nyfiket sätt påvisa de olika förändringar och den mångfald som finns i naturen.

Innehåll

Planering av undervisning 

Projekt årstider 

1. Målområde 

 

 

 

Syfte 

 

Varför har jag valt den här aktiviteten?  

 

För att få upp barnens ögon för den biologiska mångfalden och den stora omväxling som sker i naturen under årstiderna.   

 

 

Vad är syftet med aktiviteten? 

 

På ett lustfyllt och nyfiket sätt påvisa de olika förändringar och den mångfald som finns i naturen.  

 

 

Barnens fråga / hypotes 

 

Mål (Lpfö 98, rev 16) 

 

Vilket / vilka konkreta mål strävar jag som pedagog att uppnå med vald aktivitet? 

 

  • Följa ett träd under ett år och se dess förändringar. Ta med material in och undersöka närmare samt dokumentera tillsammans på en egen trädvägg. 

  • Titta närmare på vilka som är vakna eller sover i naturen under olika delar av året. 

  • Förstå att alla är viktiga och att alla behövs föra att alla ska må bra. 

  • Lära oss om hur man tar hand om naturen på ett bra sätt. 

  • Upptäcka om det finns några skillnader mellan könen på de djur vi ser längs vägen och vilka kön har de? 

  • Pedagogen skall vara uppmärksam och se om det är flickor eller pojkar som tar mer plats ute i skogen och vilka i barngruppen pratar mest.   

 

 

 

Förskolans läroplans mål (strävans mål) 

 

– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande 

– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

– fantasi och föreställningsförmåga, 

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

– förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

-aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet 

 

2. Metod/aktivitetsplan  

 

 

 

   

 

Hur ska jag genomföra aktiviteten?  

 

Vi kommer att genomföra olika aktiviteter under projekttilfällena samt att vi kommer att använda våra utflyktstillfällen mycket. Alla barn kommer kunna vara med på sin egen nivå och vi kommer under projektets gång vara lyhörda för var barnens intressen ligger och utvecklprojektet dit. 

Under aktivitetens gång ska vi pedagoger vara uppmärksamma om flickor och pojkars inflytande i aktiviteterna och se, samt jämföra hur mycket talutrymme och plats de tar i barngruppen. Observationerna skall ses både ute i lärmiljön så som i skogen och inne på avdelningen.  

 

 

 

Vilken miljö ska jag genomföra aktiviteten i? 

 

Utomhus och inomhus. Vi tar med naturen in och tittar på bilder, filmer, förstoringar och förtydligande på det vi har upplevt tillsammans. 

 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

Vi kommer att vara medupptäckare och lyhörda för vad barnen tycker är intressant. 

 

 

Val av material 

 

Vi kommer att använda oss av mycket naturmaterial så att det på ett enkelt sätt går att återkoppla till de upplevelser vi haft tidigare. Vi kommer också att använda oss av it för att förtydliga och förstora saker som vi hittat och är mer nyfikna på. 

Hovar och insektslåda så vi kan kika på kompisar vi hittar i skogen och sedan mar tillbaka till sitt hem för att få se hela cirkeln. 

 

 

Val av dokumentation och beskrivning av ansvarsområden 

 

Vi kommer att använda oss av vår dokumentationsvägg. Vi kommer också dokumentera på vår trädvägg tillsammans med barnen. Vi kommer att filma våra upplevelser för att lätt kunna återkoppla till det vi upplevt tidigare samt att uppmärksamma de stora skillnaderna under årstiderna. 

Vi försöker ha en samling i veckan då vi återkopplar och låter barnen återberätta om vad vi har upplevt under veckan. 

 

 

Hur får vi föräldrarna delaktiga? 

 

Skriva kontinuerligt vad vi arbetar med i veckobrevet så att de kan fortsätta samtala och utforska  hemma 

 

Hur anpassar jag undervisningen till flerspråkiga barn? 

 

Vi delar upp projektgrupperna i mindre grupper så att alla ska få en chans att få uttrycka sig på sin egen nivå. 

3. Utvärdering och analys  

 

 

 

 

 

På vilket sätt ska vi och barnen utvärdera? 

 

 

 

Vi kommer att en gång i veckan ha en samling då barnen får en chans att återuppleva och återberätta vad vi har upplevt under veckan. 

 

 

Barnens tankar och reflektioner, vilket lärande uppstod? 

 

 

 

 

Varför blev utfallet som det blev, kopplat till syfte och mål? 

 

 

 

Hur går vi vidare? Vilka utvecklingsmöjligheter finns?