👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leran MaB/Ny fsk läsår 2019/2020 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2019-09-16 14:11 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

OBS! Ta bort kursiverad stödtext, när ni är klara - före publicering/tilldelning!

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden

  • Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla
  • Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman/Nyvång
  • Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och rikedom
  • Barnen ska ges förutsättningar för att mötas, leka och lära tillsammans
  • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och bli en naturlig del i det dagliga arbetet där barnen får känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

Syfte: 

Vi arbetar med att förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Genom projektarbetet skapar vi en varm och välkomnande känsla vid nya möten oavsett det gäller nya barn på förskolan, nya föräldrar eller nya kollegor.

Genom projektet öppnar vi upp utbildningen för positiva och lärorika möten. Kännedom om olika kulturer bidrar till att alla bemöts med respekt och förståelse för varandra. Alla tänker, handlar och har olika förståelse, vilket ska ses som en rikedom. Utbildningen får ett tryggt och varmt klimat, som gynnar utveckling och lärande.

 

Var befinner vi oss idag? 

 

 -vi jobbar med konflikhantering, turtagning och att lyssna på varandra

-vi arbetar kontinuerligt med känslor och olika ansiktsuttryck i varierande situationer

- vi uppmuntrar lekar och spela där barnen kan utveckla att leka tillsammans samt att lösa konflikter

-vi jobbar med lärmiljöer, delar in och utvecklar miljöerna efter barnens intressen

-vi arbetar med mångfald genom att spela sånger på olika språk och med hjälp av bildstöd (ex. takk)

-vi  jobbar med socialiseringsprocessen, t.ex prata om känslor och empati

-vi har fokuserat på att barnen ska känna sig trygga och att vi pedagoger ska vara närvarande

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 

 - använda pedagoger som förebilder

-arbeta med takk, bildstöd och föräldrasamverkan

- vi ändrar miljön efter barnens behov och intressen

-uppmuntrar barnen så de är trygga i vår miljö och med våra rutiner

-arbetar med olika teman som vänskap, känslor, allas lika värden m.m

 -jobbar med konfliktlösning genom att läsa och prata om vänskap och turtagning

  -appar som exempelvis polyglutt med barnböcker som går att spela på olika språk.

-reflektion med barnen

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

-barnen löser konflikter med dialog och samtal

- barnen leker tillsammans i grupper

-barnen visar respekt för varandras lekar och bjuder in andra i sina lekar 

-hjälper varandra, visar empati och tröstar när någon är ledsen

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

-reflekterar tillsammans med barnen och mellan pedagoger

- anteckningar och använder digitala hjälpmedel för att dokumentera barnens samspel

 

 

 

 

 

 

 Tilldela den färdiga pedagogiska planeringen till er avdelning. Koppla den aktivt varje gång när ni upptäcker effekter av era planerade aktiviteter, som ni skrivit in i den pedagogiska planeringen (i blogg/lärlogg). Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp på Unikum. Här kan ni skapa ett blogginlägg som fungerar som en analys för ert arbete. Nedan finns instruktionsfilmer som guidar er.

Skapa och tilldela pedagogisk planering

Hur kopplar du ett blogginlägg till pedagogisk planering

Hur skapar du en personalgrupp (till administratören)

Reflektion i en personalgrupp

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

 

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiskt vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö18, s.12)