Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag, Du & Vi - Tillsammans" pedagogisk planeringDIA-modellen Halmstad)

Skapad 2019-09-16 14:19 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Denna planering är grundplaneringen för läsåret. Sommarlådorna är vår utgångspunkt som vi bygger vidare på under läsåret i ett iterativ process.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

När vi startar upp en ny barngrupp och ett nytt arbetslag är det viktigt att arbeta med att alla barn lär känna varandra, det är viktigt för allas hälsa och välmående. Jag, du och vi ska känna att vi är i en välkomnade och trygg miljö. Vi ska känna oss trygga och glada och ha en  känsla av att vilja gå till Trollsländan! 

 Jag, du och vi - Tillsammans på "Avdelningens namn" är tänkt som en  pedagogisk planering som fångar värdegrundsarbetet som vi skapar tillsammans.  Där bland annat vardagliga rutiner är av största vikt för att lyfta förskolans unika pedagogiska didaktik. Vi tar avstamp i jaget där vi börjar hösten med att alla barn berättar för de andra utifrån sin sommarlåda. 

 I läroplanen står det: Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

  

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

Utvärderingsbart mål:

När vi avslutar vårt arbete med denna planering kan vi se att varje barn är tryggt i sig själv,  vi har upptäckt nya fenomen och utvecklat nya planeringar utifrån barnens intresse,  gemensamma rutiner och att alla har förståelse för de gemensamma rutinerna och förväntningar som vi kan ha på varandra i gruppen, barnen visar på förmåga att förstå sig själva och andra.

 

Målkommunikation och handlingsplan

Vårt Nuläge är att vi har en helt ny barngrupp där alla ska lära känna varandra.

Innan sommaren lämnar vi ut sommarlådor till alla barn där de ska samla på sommarminne.

När vi träffas efter sommaren berättar vi för barnen att alla ska få berätta för varandra om sin sommarlåda.

För att göra en uppstart berättar vi för barnen att vi ska titta på en film visar en film för barnen som vi har gjort i Imovie där alla på avdelningen är med. Vi säger att det är en film med väldigt viktiga personer . Sedan säger vi att det är viktigt att alla vi som är med på filmen har det bra när vi är här på Trollsländan och att alla är superviktiga.

Vi arbetar utifrån vår verksamhets Helhetsidé (Lärsyntesen) och DIA-modellens grundläggande intentioner delaktighet, inflytande och ansvar. Synliggörande av processer och reflektioner tillsammans med barnen.  De olika reflektionerna tas tillvara i en iterativ process som fångas i våra veckoplaneringar och i våra övriga planeringar, de kan även ge upphov till nya DIA-planeringar. 

 

Vi arbetar processinriktat/iterativt med denna planering. De handlingar som vi kan se till en början är: 

Sommarlådorna

Hur kan jag vara en bra kompis?

Självporträtt

Dagens vaktmästare/dagens superhjälte

Kompisböcker

Strukturering av dagen.

 

Valkort. 

Sekundära mål: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik,
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: