Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Haren HT19 - VT20

Skapad 2019-09-16 15:11 i Dahlgrenska ULNA Förskolor
Förskola
”Empati för varandra och vår omvärld” Genom arbetet med hållbar utveckling vill vi erbjuda barnen ett projektinriktat arbetssätt som bygger på barns delaktighet och inflytande, empati och samspel. Detta för att lärandet ska bli meningsfullt, mångsidigt och sammanhängande. Med hjälp av vårt projekt vill vi utmana både barnen och oss pedagoger till att lära genom alla våra sinnen och genom de 100 språken. Dessutom vill vi lägga fokus på kamratskap, miljö och kommunikation.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: Trygghet är grunden för att barnen skall trivas på förskolan. Trygga barn vågar uttrycka sig, blir mer självständiga och kan hjälpa varandra. 

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• sin förmåga att ta hänsyn till samt vilja att hjälpa andra

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling 

Målkriterier 

Det vi vill se:

• Barnen visar på utvecklad vilja att samarbeta och hjälpa varandra i utbildningens alla situationer

• Barnen tar ansvar för miljö och material på förskolan samt visar respekt och hänsyn för allt levande i sin omgivning

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.

• genom att skapa små grupper ger vi barnen förutsättning att synas och komma till tals. Vi stöttar barnen till ökad förmåga att lyssna, samspela och samarbeta med varandra. Det gör vi genom samarbetsövningar, finnas nära barnen, observera och uppmana till samarbete i alla situationer. 

 • Vi skapar tydliga miljöer för att göra det enkelt för barnen att sortera material efter avslutad aktivitet. Vi stöttar barnen till att vara rädda om miljö och material på förskolan genom att tillexempel göra gemensamma målningar och ritböcker istället för egna ark, göra städning till en aktivitet, reflektera tillsammans med barnen kring hållbarhet i den pedagogiska lekmiljön/material. I studerandet av djur och natur skall vi genom samtal och handling vägleda barnen till omsorg om levande organismer, att vi ”lånar” djuren för att lära om dem men att vi sedan släpper tillbaka dem igen. 
 • Köper in dockor för att barnen ska ges tillfälle att praktisera empatiska handlingar i den fria leken. 
 • (Plocka skräp, dramatisera med gosedjur)

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: Målen är valda utifrån det gemensamma projektet ”hållbar utveckling” på förskolan men också utifrån intresset för djur vi observerat i den nya barngruppen. 

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Målkriterier

Det vi vill se:

• att barnen visar på utvecklad förmåga att kontrollera sin kropp, både grov- och finmotoriskt

• barnen visar på olika sätt intresse och nyfikenhet på djur och natur i vår närmiljö. 

 

Målet når vi genom att

 • erbjuda barnen aktiviteter så som dans, musik, drama och skapande för att främja motorik, välbefinnande samt förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar. Även när vi går på promenader till skogen samt i aktiviteter på gården kommer barnens motoriska förmåga att utmanas.
 • Skapar mindre grupper för att lättare kunna följa och utvärdera barnens lärprocesser. Delger och reflekterar tillsammans i samling kring vad vi gjort/varit med om i smågrupperna.
 • erbjuda en projektstation där barnen ges möjlighet att studera och leka med djur och naturmaterial. Vi kommer använda oss av luppar och mikroskop både ute i naturen och på avdelningen. På gården kommer vi också fokusera på att göra barnen uppmärksamma på växter och djur för att väcka samtal kring naturvetenskapliga fenomen. 
 • Introducerar nya verktyg, digitala och analoga, så som mikroskopägg, terrarium och förstoringsglas 

 

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte: utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen skal förstå vad demokrati är. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

Självständighet och tillit till sin egen förmåga är viktigt i det livslånga lärandet.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle

Målkriterier

Det vi vill se:

• att barnen uttrycker sina åsikter och tankar till andra barn och till pedagoger

 • Att barnen tar ansvar för förskolans miljö inne och ute

 

Målet når vi genom att

 • att skapa strukturer och tydlighet i aktiviteter: Vi pedagoger stöttar och är tydliga med att barnen väntar på sin tur för att respektera varandra när någon pratar, att alla barn får prata till punkt. Vi vill också stötta barnen att lära av varandra, lyfta deras olika tankar och åsikter 
 • Vi reflekterar tillsammans med barnen och/eller i arbetslaget kring projektets utformning utifrån barnens åsikter och handlingar. 
 • Skapar miljöer som utgår från projektets tema

 

 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

 

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: