👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande 2019/2020

Skapad 2019-09-16 15:46 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, -Lpfö 18

 

Planerade insatser

 •  Vara goda förebilder för varandra,  vuxen-vuxen, vuxen-barn, barn-barn.
 • Skapa goda ramar genom vårt gemensamma förhållningssätt.

 • Värdegrundsarbete efter årsklockan.

 • Ge förutsättningar för självständighet med hjälp av bildstöd och analog  programmering.

Förväntade effekter

När vi ser att:

 • Barn respekterar stopphanden 

 • Barn värnar om förskolans material 

 • Barn plockar undan efter avslutad aktivitet

 • Barn tar ansvar för sina egna saker, t.ex. hänger upp sina kläder

 • Barn gör och säger förlåt

 • Barnen är delaktiga i utvecklingen av förskolans verksamhet.

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Genom dokumentation, reflektion, intervjuer och observation i vardagen ser vi om de önskade effekterna uppnåtts.

Nyckelbegrepp

 • Vuxna
 • Demokrati
 • Saklighet
 • Allsidighet
 • Delaktighet
 • Äldre barn
 • Påverka
 • Rättighet
 • Ansvar
 • Majoriteten
 • Rösta
 • Inflytande
 •  
 • Yngre barn
 • Välja
 • Alla   

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18