👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2019/2020 Plan mot kränkande behandling-Likabehandling

Skapad 2019-09-16 17:55 i Kungshöjdens förskola Munkedal
Arbete med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet: • Arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera) • Ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier • Dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet • Samarverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten
Förskola
Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Innehåll

 

Syfte

 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både diskrimineringslagen och i vår skollag. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Förskolan ansvarar för att kartlägga och analysera sin organisation och sitt arbetssätt. Arbetet mot kränkande behandling bedrivs systematiskt, långsiktigt och är en del av vardagen för att främja allas lika värde. 

 

Ansvariga för planen

 Rektor för förskolan - sammanställning och uppföljning

Alla pedagoger – Att hålla den levande och aktuell i verksamheten

Barnens delaktighet:

Alla barn på förskolan ges möjlighet att vara delaktiga i planen via kartläggningar av miljön, trivselenkät, intervjuer samt samtal genom reflektioner av händelser som skett i vardagen.

Vårdnadshavares delaktighet:

Genom webbverktyget Unikum, föräldraenkät, och föräldramöten berättar vi om vårt arbete. Vi har även daglig tamburkontakt, information om verksamheten på varje avdelning, gemensamma aktiviteter och pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna skall alltid känna att de kan vända sig till personal och förskolechef om de upplever någon form av diskriminering eller kränkning.

 Personalens delaktighet:

 All personal inom enheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är väl känt av alla. Utvärderingar, kartläggningar och observationer görs kontinuerligt i arbetslagen. Rektor sammanställer materialet tillsammans med pedagoger på förskolan.

 

Förankring av planen 

 Planen ska genomsyra vårt dagliga arbete på förskolan. Planen förankras genom värdegrundsarbetet med barnen. Pedagoger ska systematiskt reflektera kring planen. Detta görs bland annat vid gemensamma planeringsmöten samt APT. Vårdnadshavare informeras om planen.

 

Förtydligande av begrepp

 Trakasserier finns definierade i diskrimineringslagen medan kränkande behandling definieras av skollagen. 

 Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (de sju diskrimineringsgrunderna).

 Trakasserier är när någon kränker ett barns värdighet och det har med de sju diskrimineringsgrunderna att göra. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas med mera.   

 Kränkande behandling är när någon kränker ett barns värdighet men när det inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är barn- och elevombudet vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling.    (Information hämtad från www.do.se)

 

 Förebyggande och främjande mål:

 

 • Att barnen utvecklar in förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.
 • Barnen ska känna att det är roligt att komma till förskolan och att de har en kompis att leka med.
 • Att barnen utvecklar sin förmåga att lösa konflikter.

 

Förebyggande och främjande åtgärder:

 

 • Dela barnen i mindre grupper
 • Samtala med barnen om hur man bemöter varandra på ett respektfullt sätt och vikten av att lyssna på varandra
 • Vi uppmuntrar barnen till att säga ifrån om de känner sig orättvist behandlade/kränkta.
 • Vi vuxna finns som stöd i leken och vid konflikter.

 

          

 

Fortlöpande arbete i fyra steg

 

1. Undersöka riskerna för diskriminering

 

Personalen ska undersöka vad förskolan behöver göra för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt för att främja barns lika rättigheter och möjligheter. De behöver göra en kartläggning av nuläget. Det kan till exempel göras genom observationer, intervjuer eller iakttagelser av var barnen befinner sig. Efter kartläggningen görs en analys. Analysen visar hur det ser ut på förskolan och vad som kommer fram ur observationer, intervjuer eller andra situationer. Vi deltar aktivt i barnens lek och är närvarande pedagoger som lyssnar in och samtalar med barnen vid alla rutinsituationer för att kunna identifiera om det förekommer diskrimineringar och kränkningar.

 

2. Analysera orsaker

 

Utifrån vår planering, dokumentation och utvärdering av vår verksamhet analyserar vi eventuella upptäckta brister och orsakerna till dem.

 

3. Genomföra åtgärder

 

Utifrån analysen gör vi kartläggningar över verksamheten för att på så sätt synliggöra förbättringsområden, förebygga och främja arbetet och aktiviteter i verksamheten. En handlingsplan upprättas utifrån vad som skall åtgärdas, vem som är ansvarig, vad som skall genomföras och en tidsplan. Allt arbete med aktiva åtgärder skall ske i samverkan med barn och med alla anställda i verksamheten.

 

I förebyggande syfte använder vi oss av samtal i olika former på avdelningarna där barnen får möjlighet att uttrycka sig och få känna delaktighet och inflytande i sin vardag.

 

I förebyggande syfte för pedagogerna samtal på planeringsdagar, APT och avdelningsmöten utifrån läroplanens normer och värden, förhållningssätt mellan pedagoger, mellan barn och pedagoger och mellan barnen. Där går vi även igenom rutiner, riktlinjer och policydokument.

 

4. Följa upp och utvärdera

 

Det sista steget är att följa upp och utvärdera handlingsplanen, analysen och åtgärderna. Utifrån resultatet ska vi kunna se en förbättring och erfarenhet som arbetet har gett. 

 

 

 

Rutiner för akuta situationer

 

Vid misstanke om att ett barn utsatts för kränkande behandling rapporteras detta till personal och/eller rektor.

 

Personal som får vetskap om att ett barns utsatts för kränkande behandling rapporterar detta till rektor.

 

Personal fyller i blanketten incidentrapport från personal till rektor.

 

Rektor anmäler till huvudman. (6 kap. 10§ Skollagen)

 

I utredningen tar rektor kontakt med vårdnadshavare och de som är berörda. Rektor ansvarar för dokumentation och uppföljning görs.

 

Förbud mot kränkande behandling: 6 kap. 9 § skollagen

 

Skyldighet att anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling: 6 kap. 10 § skollagen

 

Tidsplan/Årshjul

Kartläggning utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, målformulering och planerade åtgärder - september/oktober

 

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

 

Trygghetsvandring - oktober

Uppföljning och fortsatt arbete  - januari

Barnintervju och föräldraenkät - mars

Analys och utvärdering - maj

 

Ny plan skrivs varje år

 Arbetslaget gör en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts och gör en analys av nuläget.

 

 

 

Uppgifter

 • Undersöka

 • Analysera

 • Åtgärder

 • Följa upp och utvärdera