Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - trygghet och självkänsla, åk 1

Skapad 2019-09-16 19:57 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundläggande arbete ut i från läroplanens värdegrund: trygghet, arbetsro, engagemang och delaktighet.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Skapa en lugn och trygg skolmiljö, där elever kan engagera sig och utvecklas som kunskapssökande individer.

Innehåll

Arbetsområde:

Kontinuerligt under hela läsåret, men med stort fokus de första veckorna, kommer vi att arbeta med läroplanens värdegrund samt eleverna som grupp och som individ. Detta för att skapa trygghet och ett bra arbetsklimat i klassen. 

Konkreta mål:

Alla ellever på skolan ska känna sig trygga, så väl som i klassen under lektion som över allt på skolans område. För att nå dit måste vi börja i klassen och arbetsmiljön där. Vi kommer att arbeta med att alla förstår sin egen inverkan på arbetsmiljön och på att skapa där alla kan känna sig delaktiga. För att skapa det räcker det inte med att ingen slåss eller retas, utan alla måste få känna att de kan lära och få uppskattning för det de gör och lärt sig. 

Varje elev ska utvecklas som individ men också som en i gruppen. 

I läroplanen står bl.a.:"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära... Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter."

Begrepp: empati, social gemenskap, individ, vara unik, sammarbeta, trygghet, respekt, självkänsla, lärande, 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • bidrar till att skapa trygghet och arbetsro i din klass
 • delta i skapandet av klassens trivselregler
 • förstå skolans självklara regler.
 • ta eget ansvar för att följa klassens trivselregler och skolans självklara regler.
 • ge andra beröm och visa dem uppskattning
 • på ett bra sätt göra dig hörd, men också lyssna på andra
 • på ett bra sätt visa att du vet att du är bra som du är

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med värdegrunden (trygghet och delaktighet) och med gruppsammanhållning under hela läsåret, dock mer intensivt  under de första veckorna. De demokratiska principerna som skolans läroplan vilar på, kommer att integreras även i detta arbete.

För att återskapa trygghet och gruppsammanhållning kommer vi att göra flera gruppövningar, lekar och sammarbeta i olika uppgifter, de första dagarna på det nya läsåret. Vi kommer också att ha taktila lekar och massage. Vi kommer att ha både inomhus- och utomhuslektioner med gemenskap och trygghets-tema. Det är också under de första veckorna som vi kommer att arbeta fram "klassens trivselregler" och lär oss skolans "självklara regler". Men även fortlöpande under läsåret kommer vi att ta upp värdegrunds arbetet i form av "kompissamtal" (i helklass, mindre grupper, i par eller enskilt) och klassråd. Vi kommer att utgå från materialet "Tillsammans" och "Konflikthantering - men hur". Vi kommer få reflektera över hur vi blir bra klasskamrater, att vi alla är bra som vi är, öva på att känna empati, samt varför och hur vi kan ge beröm. Vi kommer även att se filmer som "Ugglan ock kompis-problemet" och "Vara vänner" och diskutera filmernas innehåll och hur problemen kan lösas. Vi kommer att arbeta med flera olika arbetssätt och metoder, för att skapa engagemang god självkänsla hos eleverna. Exempelvis kommer vi ha återkommande grupplekar, grupparbeten, massagsagor, grupp/klassdiskussioner och övningar som utvecklar empatin och stärker den sociala förmågan. När det hänt något som inte får förekomma, kommer direkt att ta upp detta och prata om det i klassen. Men vi kommer även att belysa bra och positiva saker som hänt under dagen. Under läsåret kommer vi i skola  att göra utvärderingar och undersökningar om hur eleverna upplever trivseln i och på skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: