Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling- språket

Skapad 2019-09-17 09:22 i Ullareds förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Utifrån vårens utvärdering 2019 väljer vi att ta med oss hållbar utveckling och språk in i höstens projekt 2019/20. Vi kommer att fortsätta att samtala och reflektera i både mindre och stora grupper och ta god tid på oss. 

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska få undersöka språket genom att leka, kommunicera och uppleva. Vi vill ge barnen upplevelsen om att vi är olika individer och alla är vi bra. Vi vill att barnen ska kommunicera och stärka sitt ordförråd.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 Vi kommer att informera på Unikum, föräldramöte och genom dokumentation i hallen. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

I vår lärmiljö både ute och inne möter barnen olika lekmiljöer som uppmuntrar till kommunikation. Vi sätter upp bilder på ett dagsschema, tecken som stöd och dokumentation - där vi samtalar och reflekterar tillsammans. I vår lärmiljö kommer barnen möta språket på flera olika sätt genom lek och andra aktiviteter samt material.

Arbetssätt, organisation och struktur

 

Vi använder oss av olika material, bilder, utflykter i vår närmiljö, iPad, qrkoder, blueboot. Vi kommer även använda oss av vår ateljerista.

Vi använder oss av ett reflektionsverktyg och en pedagogisk berättelse. 

Varje avdelning kommer jobba i mindre grupper med projektet. 

Kompetensutveckling

 

Litteratur och internet, kunskaper från kollegor.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Stubben

Vi ser att barnen har visat ett stort intresse för böcker och bokstäver. Barnen sitter gärna och tittar i böcker och kommer gärna till oss pedagoger att vi ska läsa. Barnen visar intresse för sina namn och vilka bokstäver som finns i namnet. Barnen ser bokstäver i olika miljöer såsom i sandlådan och vid matsituationer. Exempel formar bokstäver av pinnar, gör bokstäver av ris och ketchup. Vi har påbörjat en läs och skrivhörna där alfabetet finns på väggen, barnens namn, byggklossar med bokstäver. Vi har utvecklat hörnan med bokstavsböcker från biblioteket.

 

Kastanjen

Vår barngrupp som består av 15 barn visar intresse för böcker, rita och skriva. Bygg är något som också intresserar. Vi ser att det behövs samarbetsövningar så att gruppen lär känna varandra ännu mer. Vi ser en naturlig delning av gruppen i projekt där barn födda -14 (7 st) blir en grupp och barn födda -15 och -16 (8 st) blir en grupp. 

Vi kommer använda oss av Pyjamashjältarna i projektet som vi ser intresserar barnen. Genom dem kommer barnen att få uppdrag som gynnar språk, kommunikation och hållbar utveckling.  

 

Nyponrosen

Vi ser att barnen visat stort intresse för bygglek, djur. Barnen tycker om att skapa egna världar där djuren bor. Vi ser att barnen tycker om att lyssna till olika berättelser. 

Formulera mål

Stubbens läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga.

 För oss betyder det att barnen kan och vågar tro på sig själva. Vi tror att genom att jobba med barnens tillit till sig själva så kommer dem att våga kommunicera ut sina tankar. 

För oss betyder det att: kunna kommunicera ut sina tankar utifrån sina egna språkliga förutsättningar, detta ser vi som ett medel för att kunna skapa sociala hållbara relationer detta läsåret. 

 

Kastanjens läroplansmål:

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

För oss betyder det att barnen ska kunna uttrycka sig, kommunicera - för att förstå varandra och våga säga sin mening samt lyssna på varandra.  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en social hållbar utveckling

För oss betyder social Hållbar utveckling ett jämställt och jämlikt samhälle. Det handlar om hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövningar och möjligheten att förbättra. Vi vill att barnen ska få tankar om hur deras val påverkar deras sociala miljö. 

Om barn kan samarbeta med varandra kan de ta hand om sin social miljö på bästa sätt.

 

Nyponrosens läroplansmål:

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

För oss betyder det att barnen ska förstå att det är bra/ ok att kommunicera på olika sätt. All kommunikation behöver inte vara verbal, utrycker ett barn sig genom skapande, tecken , gester ska det vara lika ok som om det vore verbalt. 

 * Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

För oss betyder det att vi vill att barnen ska förstå varför vi inter slänger skräp i naturen. 

Att barnen förstår att genom att ta tillvara på det gamla så blir det nya saker, vi behöver inte kasta bort allt och köpa nytt. Ta vara på det som finns. 

 

Lindens läroplansmål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 För oss betyder detta att barnen ska våga tro på sig själva, känna tillit till kamrater inför framtiden. Vår undervisning ska vara ett lustfyllt lärande i olika miljöer och hundraspråkligheten.

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

För oss betyder social Hållbar utveckling ett jämställt och jämlikt samhälle. Det handlar om hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövningar och möjligheten att förbättra. Vi vill att barnen ska få tankar om hur deras val påverkar deras sociala miljö. 

Om barn kan samarbeta med varandra kan de ta hand om sin social miljö på bästa sätt.

 

 

 

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: