👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnet HT-2019 - Uroxen, Mammuten, Vinden 2019

Skapad 2019-09-18 10:13 i Uroxens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Verksamhetsidé – ”syftet med verksamheten på Uroxen, Vinden och Mammuten är att genom medupptäckande pedagogik och kreativa språk ge barnen en glädjefull och trygg tillvaro fylld av framtidstro. Vår verksamhet präglas av samarbete, kommunikation, tydliga mål och nytänkande” Förutsättningar – Gemensamt reflektionsprotokoll, reflektionstid, reflektionsveckor, BFL-samtalsgrupper, Unikum, APT, gemensamma utvecklingsdagar Fokusområden under året – Normer och värden, Barns delaktighet och inflytande, Omsorg, utveckling och lärande

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (var är vi?)

Välj ett övergripande läroplansmål från vardera i fokusområdena Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande till er övergripande planering. Dessa fokusområdena kommer sedan att reflekteras kring enligt årshjulets reflektionsveckor. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Vi har fortsatt vårt arbete med grön flagg; vad man mår bra av, vilka val man gör i vardagen som kan påverka miljön. Bra för barn i tidig ålder att få kunskap om miljön, kroppen och andra människor. 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Utifrån observationer i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår. 

Detta är exempel på vad vi ser när barnen har fått nya erfarenheter och deras kunnande har förändrats kring det vi har valt att arbeta med:

Detta sker när:

 • Barnen återskapar och bearbetar det vi har sagt och gjort i verksamheten.
 • När barnen spontant hjälper varandra.
 • förståelsen för varför vi sopsorterar och pantar flaskor
 • Kroppen; vad mår vi bra av, maten, olika familjer

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

 • Observation av barngruppen som helhet och i grupp. 
 • Genom diskussioner med barnen, är öppna för deras tankar och idéer.
 • Vi använder oss utav varierade arbetssätt för att nå fler barn på olika nivåer och olika intressen. 
 • Dokumentation sker av både pedagoger och barn och med olika metoder.

4. Metodval för att följa upp effekterna (Hur blev det?)

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom reflektionsprotokoll, observationer, bilder och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

 • Genom dokumentationer både i verksamheten och i unikum.
 • Genom att uppdatera vår temavägg och (entrétavlan.)
 • Lyssnar på barnen genom vad de återberättar, visar och frågar om. 

Länk till Reflektionsprotokoll

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18