Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå husets Mall för planering 2019/20

Skapad 2019-09-18 15:19 i Tofta förskola Helsingborg
Mall för planering – gruppnivå Bårslöv Gantofta förskoleområde läsåret 2019/20
Förskola
Mall för planering – gruppnivå Bårslöv Gantofta förskoleområde läsåret 2019/20

Innehåll

Planering – gruppnivå 

Bårslöv Gantofta förskoleområde läsåret 2019/20

Avdelning/Grupp: Blå huset

Datum: Vt 2020

 

  •  Ta tillvara barnens intressen och erfarenheter

Detta projekt har vi valt:

LasseMajas och Valleby

 

Dessa intressen/erfarenheter ser vi att barnen har med sig sedan tidigare och så här tänker vi arbeta vidare med dessa:

Barnen har en förståelse för att allt levande har ett värde.

Barnen har grunden för en bra gruppdynamik.

Barnen har intresse för bygg/konstruktion samt att skapa lekvärldar.

Barnen har börjat utveckla ett intresse för det skrivna språket.

Barnen har under senare del av höstterminen och början på vårterminen visat intresse för sin närmiljö och omvärld (geografi/kartor)

 

 

Att arbeta vidare med:

- Vi kommer att fortsätta utmana dem i det kognitiva tänkandet.

- ge förutsättningar för samarbete genom övningar, lekar mm.

-  Dela gruppen i mindre grupper för att på så sätt kunna se individen i gruppen. 

-Vi kommer att erbjuda lärmiljöer som ger förutsättningar för deras intresse för det skrivna språket och andra symboler.

- Under våren kommer vi att bygga upp Valleby baserat på barnens intresse och erfarenheter. Genom detta får vi in bygg/konstruktion, skriftspråk, samarbete, geografi och olika sorters skapande. 

-De byggnader vi skapade under höstterminen kommer att återanvändas i uppbyggnaden av vårt nya Valley.

 

 

 

  •  Undervisning

Detta/dessa läroplansmål har vi valt att arbeta mot:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i  olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa".

 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen"

"Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld"

 

Vi har valt detta/dessa mål för att:

Vi kan se att genom detta projekt får vi in områdets prioriterade mål samt att vi ser att barnen visar sitt intresse för just bilder, texter, fysiska böcker och användandet av digitala lärverktyg. Vi vill också att barnen ska fortsätta utveckla sin förståelse för allas lika värde och respekt och tillit till andra. Vi vill även väcka barnens  förståelse för sin omvärld.

 

De här målkriterierna har vi satt upp för vårt/våra mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i  olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa".

 

- Att barnen kan berätta samt återberätta utifrån böcker och upplevelser

- Att barnen kan tolka symboler/tecken.

- Att barnen kan återskapa sina egna inre bilder utifrån de lästa böckerna, genom målning/tecknande, digitalt skapande och andra material i verksamheten.

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen"

- Barnen försöker lösa konflikter på ett konstruktivt sätt

-Att barnen kan samtala och se sin egen del i situationen

- Att barn stöttar och vägleder varandra och i bland med stöd av vuxen

 

" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld"

-Att barnen har förståelse för att världen inte är Gantofta dvs Skåne, Sverige, Norden etc etc.

- Att barnen använder rätt begrepp i rätt situation. 

 

 

Så här ska vi arbeta mot målen, i såväl den planerade som den spontana undervisningen. Dessa metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda oss av:

-Vi kommer att erbjuda lärmiljöer som ger förutsättningar att hålla projektet levande. Att kritiskt granska och utvärdera dessa om de inte fungerar som tänkt.

-Uppmärksamma och vara lyhörda för barnens inbjudan till lek och utforskande.

- Vi kommer att använda LasseMaja böckerna och annan litteratur för att synliggöra etiska dilemman och vardags situationer

-Vi kommer att använda digitala lärverktyg.

Vi kommer att fortsätta utmana dem i det kognitiva tänkandet, ge förutsättningar för samarbete genom övningar, lekar mm samt att dela gruppen i mindre grupper för att på så sätt kunna möta  individen i gruppen. 

 

  •  Lärmiljö

Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö:

 - Våra intentioner är att projektet ska synas i varje rum.
-  veckans bok frontas i hallen,
- vi har mindmaps på väggen med aktuell bok och dess karaktärer ,
- vi har teckningar som barnen har gjort från boken på väggen i köket,
- det finns en detektivbyrå lekmiljö som kommer att utvecklas under projektets gång.
- samt att skapande/konstruktion i olika material finns tillgänglig och är fritt att användas i våra lärmiljö.

Det här behöver vi pedagoger tänka särskilt på i vårt förhållningssätt och agerande:

- Vi kommer ge barnen tid att lösa eventuella konflikter själva
 - Vara lyhörda för hur barnen använder lärmiljöerna, byta ut och lägga till det som efterfrågas.
 - Vara medvetna om hur vårt vuxenperspektiv påverkar barnens lek.

  •  Vårdnadshavarnas delaktighet

Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete:

- Vi använder unikum
- bjuder in vid hämtning och lämning att se hur projektet lever i vår verksamhet.
-Haft föräldramöte ht 19

 

  •  Dokumentation

Så här ska vi dokumentera arbetet mot målen:

 

Gruppnivå:

-1-2 inlägg i veckan på Unikum på vad vi gjort i projektet.

Individnivå:

- 1-2 inlägg i månaden av barnets utveckling och lärande

 

På båda dokumentationsnivåerna kommer en reflektion och analys att finnas med för att vi ska kunna säkerställa att vi arbetat mot våra mål, samt att vi ska kunna se att det sker en progression utifrån våra mål.

 

 Reflektion och analys

De här avstämningsfrågorna behöver vi arbeta med på vår puta:

·       Var är vi?

·       Vart ska vi?

·       Hur gör vi?

·       Hur blev det?

 

 PUT:
- Göra inlägg på grupp och individnivå
-Läsa litteratur inklusive läslyftet
-Förberedelser för undervisning

PUTA:
-Reflektera över veckan som varit
-Dokumentation både på grupp och individnivå
-Planera undervisning till nästkommande vecka

 

 

Övrigt att tänka på:

 -göra en vikarie info 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: