👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1-3

Skapad 2019-09-18 20:24 i Storkskolan Sjöbo
Övergripande planering årskurs 1- 3 i svenska utifrån "nya språket lyfter" samt kunskapskraven i läsförståelse årskurs 1.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Att läsa är att uppleva.

Innehåll

Att tala, läsa, lyssna och skriva är arbetsområden i svenska som prioriteras i årskurs 1-3. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Dessa förmågor kommer tränas genom att eleverna får:

 • läsa och skriva olika sorters texter (genrer)
 • lyssna till högläsning av olika genrer
 • återberätta, samtala och reflektera över vad man har läst eller hört
 • leka med språket på olika sätt
 • träna sig på att uppmärksamma språkliga strukturer
 • träna sig på att ha ett kritiskt förhållningssätt
 • träna på att anpassa sitt språk till olika mottagare och sammanhang

 

Arbetssätten kommer varieras och eleverna får vara delaktiga i utformningen av undervisningen. ASL och samarbetslärande är naturliga inslag i undervisningen. Svenska är även en grundpelare i våra ämnesövergripande temaområden.

 

Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd ligger också till grund.

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska årskurs 1 - 3

Nya Språket lyfter 1 - 3

Läsa åk 1
 • Sv
 • Sv  1-3
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig.
Du förstår vad texten handlar om när någon läser för dig.
Du känner igen en del ord när du läser.
Du känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad du läser.
Skriva åk 1
 • Sv  1-3
Du använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Du kan skriva ditt namn och skriva av bokstäver och ord.
Du kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Du provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Läsa åk 2
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Du förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.
Du förstår och kan hitta bra poänger i det du läser.
Du använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva åk 2
 • Sv   3
Du kan skriva ord och korta texter.
Du använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Du använder olika slags stöd när du skriver en text.
Läsa åk 3
 • Sv  1-3
Du läser för att uppleva och lära.
Du läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Du förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva åk 3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver berättelser med början, mitten och slut.
Du kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du kan skriva om det du lärt dig med egna ord så andra förstår.
Du planerar ditt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Berättande
 • Sv  1-3
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan återberätta en händelse eller en saga så att andra förstår vad du menar.
Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Du kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Beskrivande, förklarande, Instruerande och argumenterande
 • Sv  1-3
Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar.
Du kan förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Tillägg till Nya Språket lyfter

Alfabetet
 • Sv  1-3
Du vet ordningen på några av bokstäverna i alfabetet.
Du vet i vilken ordning de flesta av bokstäverna kommer i alfabetet.
Du kan alfabetet.
Du kan sortera ord i alfabetisk ordning.
Handstil och dator
 • Sv   3
Du kan forma några bokstäver läsligt.
Du kan forma flera bokstäver med läslig handstil.
Du kan forma alla bokstäver med läslig handstil, både versaler och gemena.
Du kan skriva på dator med eller utan hjälp av ljudstöd.
Samband text och bild
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd från vuxen kombinera dina texter med bilder för att förstärka budskapet.
Du kan till viss del kombinera dina texter med bild för att förstärka budskapet.
Du kan med hjälp av bilder förstärka och förtydliga dina texter.
Du har god förmåga att förtydliga och förstärka dina texter med hjälp av bilder.

Kunskapskrav läsförståelse årskurs 1

Kunskapskrav läsförståelse årskurs 1
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Kunskapskrav årskurs 3
Eleven har ännu inte visat grundläggande kunskaper inom alla områden som krävs för att uppnå kunskapskraven i årskurs 3.
Läsa Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.