👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 2 läsår 19/20

Skapad 2019-09-19 10:58 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem. I biologi 2 kommer ni få fördjupa er kring celler, växter, människokroppen samt sex och samlevnad. Målet är att ni ska förstå dess funktion, koppling och samband. Ni kommer även att få testa era kunskaper praktiskt genom olika laborationer.

Innehåll

Biologi 2 - översiktsplanering 

Hösttermin:

Cellbiologi v.35 – 43 (8 veckor)

·  Cellers byggnad

·  Kommunikation

·  Metabolism och energi

·  Cellandning + fotosyntes

·  Ämnestransport

Examinationer

·  Labb: osmos

·  Kunskapsprov: E-C

·  Kunskapsprov: C-A

 

Växtfysiologi v.45 – 52 (7 veckor)

·  Livscykler och fysiologi hos växter och svampar

Examinationer

·  Labb/studie?

·  Kunskapsprov E-A

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund. I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara. Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Molekylärbiologin, liksom många andra områden inom biologin, utvecklas i snabb takt. Utvecklingen sker i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras. Undervisningen ska därför behandla teoriers och modellers utveckling, begränsningar och giltighetsområden. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta teoretiskt och experimentellt samt att kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. De ska även ges möjlighet att använda datorstödd utrustning för insamling, simulering, beräkning, bearbetning och presentation av data.

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

  1. Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa
    fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  4. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.
  5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.