👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens projektbeskrivning ht19

Skapad 2019-09-20 08:40 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Framtidshjältar för hållbar utveckling. Datum:190920 Gruppnamn: Ekorren

Innehåll

Bakgrund

 Vi startade upp med nya grupper efter sommaruppehållet, vi har gått från att ha åldershomogena grupper till att ha 3-5 års grupper. Barnen har bl.a. bytat grupptillhörighet, pedagoger och avdelning. 

Innan uppstart iordningställde vi pedagoger miljön på avdelning för att erbjuda olika sorters lärmiljöer, bl.a. bygg&konstruktion, skapande och rollek. Miljön är föränderlig och vi tillför nytt material och gör om efter vad barnen leker och har för intresse. 

Vi har skapat en stor tydlig dokumentationsvägg för barnen, så de kan se/dokumentera sitt lärande. 

Ekorren består av 20 barn i åldrarna 2,5-5,5, vi är 3 pedagoger.

Vi kommer ha en tydlig veckostuktur, detta för att barnens ska känna trygghet i sitt varande och veta vad verksamheten erbjuder. Vi kommer plocka in barnens intresse och frågeställningar.

Under vår undersökningsperiod har vi sett och hört att barnen har intresse för insekter/smådjur, sopmonster och källsortering, bygg och konstruktion, skapande och rollek. Barnen har letat mycket efter insekter/smådjur och gjort bo och miljöer för dem, lånat faktaböcker på biblioteket om djur, de letar skräp både på utflykterna och på gården och vill sortera till våra sopmonster som sitter uppe på avdelningen. Barnen bygger med många olika byggmaterial och vi har tillfört nytt material. De samarbetar, delar med sig och somliga sitter länge länge och bygger sina konstruktioner. 

Vi ser även att barnen hjälper, stöttar och lär av varandra kring rutiner, lek och socialt samspel. 

Vi har utgått från barnens intresse och Veberöds utvecklingsområde när vi nu håller på att bygga upp vårt projekt. Vi kommer att vara lyhörda för barnens frågor, funderingar och reflektioner för att bygga vidare och fånga deras intresse i vår verksamhet/undervisning och projekt. 

 

Vad?

* Hållbar utveckling/hållbar framtid, ekologiskt, socialt och kroppsligt

* Värdegrund

* Se samband i naturen, lärande om djur, kretslopp och människans roll och ansvar för naturen och vår framtid

Varför?

* Kunna reflektera och kommunicera kring sig själv (sitt välbefinnande, rörelse, kroppsliga behov och vila), sitt eget lärande.

* Sin roll och sitt ansvar i naturen och samhället. Hur deras val påverkar dem själva, gruppen, miljön och deras framtid.

Hur?

Vi kommer att erbjuda rörelse och återhämtning i olika former: 

* Miniröris

* Rörelse i skog och mark, utflykt 1 gång i veckan i vår närmiljö

* Programmeringsdans/rörelseövningar

* Rörelse till musik

* Vi ska ge dem förståelse och begrepp för vad vår kropp behöver och vad rörelse ger för fördelar i vårt lärande, koncentration och välmående. 

* Förståelse för att kroppen behöver vila. Varför behöver kroppen vila och hur vilar man kroppen och hjärnan? - - Daglig vila - mindfulness sagor

Vi kommer att arbeta med hållbar utveckling/hållbar framtid : 

* Sopmonsterna- skapande, qr-koder, sopmonstersgympa, plocka/sortera skräp, plogga. Återkoppling och undervisning kring hur natur/djur påverkas av skräp, vår roll/ansvar/samband i naturen. 

* Utflykter: benämna och ge rätt begrepp i vår natur, lära/undervisa kring samband och kretslopp i vår natur/samhälle. Ge barnen tid för reflektioner och samtal rörande olika område för en hållbar framtid. Använda olika uttrycksmedel, såsom ipad, projektor, böcker, skapande mm. Plocka in material från skogen att skapa med. 

* skapa/bygga med återvinningsmaterial

* samarbetsövning med sopmonster i skogen. Bygga hus till sopmonsterna. 

Värdegrundsarbete:

* plocka in barnkonventionen, bl.a. polyglutt tex vem böckerna, kompisböckerna utifrån barnkonventionen

* dagliga samtal, både i rutinsituationer, lek och samtal

* situationsbaserat barnråd

* kompisböckerna mm. 

 

Synliggöra verksamheten, undervisningen och lärandet på våran dokumentationsvägg.  

 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

* Hur ska vi kunna göra barnen medvetna om hur deras val påverkar sig själv och deras framtid?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18