👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2019-09-20 09:13 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering

 

     

 

       Vi jobbar på grön avdelning med barn från 1-3 år, vi har 12 antal barn. Vi är 2 pedagoger som arbetar på grön med god erfarenhet .Vi har tre rum på avdelningen, kök/matrum där man kan pyssla m.m, ett lekrum där det är "rum i rummet" för att få ett lugnare lektempo och arbetsmiljö inomhus. Vi har även ett lite mindre rum som just nu är en hemvrå.Vi strävar naturligtvis efter en lugn och harmonisk barngrupp, men också mycket efter att stärka barnens självförtroende och självkänsla och ansvarstagande.

 

SYFTE

 Syfte med det är att barnen först ska bli trygga så att de kan utvecklas vidare och lärs sig nya saker i livet Vi ska lära våra barn gemensamma regler ,rutiner och värden .Bilda en trygg grupp där alla medlemmar stöttar  varandra Vi ser varje barn som en enskild individ med behandling av lika värde. Att alla barn har rätt att vara barn. Vi uppmuntrar barnen till öppenhet och respekt mot varandra, att vara en bra kompis.

     METOD OCH GENOMFÖRANDE

 Kring normer och värden jobbar vi med .-tio små kompis böcker -lätt att koppla till vardagen så som olika dilemman ,god kamratskap , säga stop.....-att utgå ifrån barnens  barnets intressen och nyfikenhet (ger stort lärande)-uppmuntrar barn med dåliga själv känsla-att man passar miljön och verksamhet för barn med diagnoser ,special behöv samt aktiviteter ,bjuda in och prova - vi jobbar med lärvännerna . Jobba kring kränkande behandling-drömmen om det goda för att få en lugn miljö för lärande . Läran om att respektera varandra som individ - att respektera varandra ,kunna ta ett nej , stop samt be om lov vid beröring. Som pedagoger på förskolan är det viktig att se utifrån barnens ögon "barn perspektiv".Altt man gör är inte det bästa ? då får man tänka om och sätta sig i deras nivå.

 

Saga om Petter och hans 4 getter visar vad betyder vänskap och omtanke om sina kompisar. 

Vi skulle försöka svåra på frågorna: 

Vad är vänskap? Hur är det  att bli snäll mot kompis? 

Vad är känslor?

Hur känns det i magen om man är ledsen?

Hur ser man ut om man är glad?

Hur tröstar vi människor som är ledsna? Osv. 

 

 

 

 

 

 

     REFLEKTION 

 Eftersom de är yngre barn vi jobbar med har alla inte de verbala språket därför skriver vi ut bilder från de olika aktivisterna och dagen efter sitter vi tillsammans med barnen och pratar kring bilder. Vi kommer även interjuv barnen och använda os  av olika uttrycksformer som smil gubbar med olika betydelse där barnen som inte har ett verbalt språk.

 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18