Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Safirens projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-09-20 09:56 i Werners hages förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Vi vill att barnen ska få bada i språk för att på så sätt främja språkutvecklingen så att barnen ska kunna uttrycka sina tankar och känslor och utvecklas i en demokratisk process.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi vill att barnen ska få uppleva förskolan som en trygg och utmanande plats att vara på. Vi kommer fortsätta att låta alla situationer under dagen såsom måltider, samlingar av- och påklädning, utevistelse och estetisk verksamhet fungera som lärandesituationer. Vi vill att dessa situationer ska bli så utmanande som möjligt och därmed erbjuda barnen möjligheter att utveckla förmågor som kommunikation, kreativitet, empati, ansvarstagande och problemlösning. Vi kommer arrangera en miljö som fortsätter att inspirera och utmana barnens intresse för kommunikation, samspel, bokstäver, musik, sång och rörelse etc.

När det gäller förmågan att utveckla samarbete och empati barnen emellan tar vi med oss våra erfarenheter av rampen vi hade på Smaragden. I den lärmiljön såg vi hur barnen lärde sig att ta hänsyn, samarbeta och inspirera varandra.

Något vi väljer att ta med oss från föregående år är vikten av att vi vill planera att lägga större fokus på bla samtal i olika situationer, ramsor, språklekar, högläsning och textsamtal.

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina kommunikativa förmågor genom att använda alla sina sinnen och få uttrycka sig på många olika sätt.

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmågan att samspela med andra vilket är en stor del i vårt gemensamma demokratiarbete. 

Vi vill att barnen ska se sig själva och andra som en tillgång och öva sig i att lära tillsammans.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vi kommer att be föräldrarna tillsammans med sitt barn välja ut en favoritbok att ta med till förskolan. Därefter kommer vi att arbeta med boken på olika sätt.

På våra dokumentationsväggar i hallen, på avdelningen och på unikum delger vi vårdnadshavarna om vart vi är just nu i vårt projekt, via bilder och text. 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

För att skapa möjligheter till kollaborativt lärande och förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö vill vi:

Skapa miljöer med material som lockar till möten och samtal - rollek, lägenhet, bygga, böcker

Estetiska lärprocesser - skapande, dans, sång, musik från olika kulturer, gestaltning

Högläsning

Digitala verktyg - QR-koder, iPad, projicering

Bildsamtal, konst

Utformandet av de olika miljöerna och dess innehåll kommer att bygga på observationer av barnens intressen, tankar och idéer.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Utifrån vår dokumentation upptäcka barnens intressen och utmana dem vidare utifrån dessa.

I aktiviteter och samtal ställa öppna frågor och utmana barnens tankar.

Vi ska vara tillåtande med materialet för att ge möjlighet till kreativitet.

Vi kommer låta alla situationer under dagen, såsom matsituationen, på- och avklädning, tvättning, omsorgssituationer etc, fungera som lärandetillfällen.

Det sker både planerade och spontana aktiviteter för att utveckla barns lärande.

Vi kommer att organisera barn och verksamhet för att ge möjligheter att skapa relationer mellan barnen där de kan kommunicera och samspela. 

Vi skapar en lär-miljö som är anpassad för att vara föränderlig allt efter barnens olika intressen, behov och utveckling. Miljöerna utmanar till det kollaborativa lärandet då de lär av varandra. 

 

Kompetensutveckling

Vi kommer läsa litteratur som handlar om demokrati: "Kan barn förstå vad demokrati är?" Arner, Sollerman samt "Göra demokrati", Appelquist och Marken. 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Efter att barnen utforskat och bekantat sig med materialet och miljöerna ser vi att barnen ofta bjuder in varandra att delta i aktiviteter. 

Vi ser tydligt att de inspirerar varandra till att använda material på olika sätt och utveckla användningen. Magneter byggs ihop till boxar som används både som garage och stall.

Barnen visar stort intresse för språklekar som tex nonsensrim.

De fångas av samtal kring bilder i böcker.

Barnen visar stort intresse för högläsning och använder låtsasskrivande och låtsasläsande i sina lekar.

Formulera mål

2:2 Omsorg, otveckling och lärande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelser, sång, musik och dans.

Detta betyder för oss: att barnen ska ges möjlighet till ett "vidgat språkbruk" dvs med utgångspunkt från tex en bilderbok kan vi skapa många olika aktiviteter. Vi kan läsa, studera bilderna, sjunga, dansa, måla, göra gestaltningar, använda lera osv.  

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Detta betyder för oss: att på ett lekfullt sätt arbeta med språkträning både planerat och spontant för att på så vis utveckla en kommunikativ förmåga som i sin tur leder till att "demokratibegreppet" inkluderas. 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: