Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Djur/Insekter

Skapad 2019-09-20 14:24 i Satelliten Örebro
Förskola
Här kommer vår projektinriktade planering för 4 åringarna att visas. Projektarbetet arbetas utifrån barnens intressen "djur". Planeringen kommer arbeta mot förskolans läroplansmål i olika former och uppdateras kontinuerligt där ni som vårdnadshavare kan ta del av.

Innehåll

Var är vi?

 Vad är barnen intresserade av just nu? Vad behöver vi satsa på?

 

* Barnen har lekt mycket med leksaksdjuren på avdelning och involverar djuren i deras konstruktionslekar med de stora klossarna.

* De leker mycket djur inne i "lägenheten" där vi har utklädningskläder

* När vi är ute så är barnen nyfikna på djur och insekter de upptäcker i området.

* Barnen frågar om djurens QR-koder vi har på vägen och vill gärna skanna dessa för att höra deras läten

* Det samtalas i gruppen om de djur som dem har hemma.

* Barnens önskesånger innefattar bland annat ponny, bä bä vita lamm, var bor du lilla råtta, imse vimse spindel. 

* Några barn har poängterat att det är viktigt att inte slänga skräp för att det kan skada djuren. 

Uppdaterat: 2019-09-30

 

Uppdaterat 191118

Barnen har ett fortsatt intresse för olika djur speciellt för djur barnen själva kan upptäcka ute såsom fåglar, katter och hundar. Vi fortsätter arbeta med djuren som barnen kan känna sig bekanta med då de visar stort intresse för dessa, likaså bondgårdsdjur. Barnen leker fortfarande mycket konstruktionslek med "djuren" vi har på avdelningen. Vi använder dessa djur till aktiviteter vi gör med gruppen i olika forum, till exempel när vi har olika rörelselekar i matsalen. Pedagogerna tar vara på detta intresse och involverar leksaksdjuren i olika aktiviteter.   

Vart ska vi?

 

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i?

Nulägesbedömning med analys, Läroplanen, Arbetsplanen, Hur kan vi utmana barnen? Vad förväntar vi oss att få se.

 

* Barngruppen ska utveckla, utmana sig inom språkutveckling och då med utgångspunkt utifrån enskilda barnets förutsättningar.  Inom projektet kommer vi arbeta mycket med ljud och munmotorik. Kontinuerligt kommer vi arbeta med sånger och böcker vilket likaså är språkfrämjande. Tanken är att genom barnens intressen kunna undervisa fakta kring de djur de är intresserade av genom böcker och olika undervisningsmetoder. 

 

* Genom detta projekt vill vi ge barnen möjlighet till utveckling av deras matematiska lärande. För att kunna utmana barnens kunskaper kring ämnet kommer undervisning utgå ifrån barnens egna förutsättningar såsom föregående ämne. Lärmiljö ska vara lustfylld och inspirerande, då många barn tycker om skapande kommer matematik undervisas vid olika typer av skapande. Vi kommer likaså att undervisa genom utomhuspedagogik med aktiviteter som konkret kan utveckla barnens matematiska tänkande. 

 

* Vi kommer använda oss av skapande där barnen får skapa egna djur eller insekter. När barnen skapat något så dokumenteras dessa upp på väggen. Barnen ska få möjlighet att känna sig delaktiga i vår lärmiljö därför är det av betydande vikt att deras arbete får synliggöras. På detta sätt kan vi likaså skapa större självförtroende där de inkluderas i verksamhetens lärmiljö. 

 

* Naturvetenskap/teknik. Eftersom vi arbetar med projekt djur undervisar vi mycket kring detta ämne, vi kommer även undervisa om varför det är viktigt för oss människor att vara miljömedvetna. 

 

* Rörelse och hälsa: Vi har bokat matsalen varje måndag ända fram till jul där vi kommer aktivera oss genom rörelser. Vi arbetar för en god kroppsuppfattning, rörelseförmågor, kost och psykisk hälsa. Vi kommer arbeta mycket med grovmotoriska rörelser för att stärka självkänsla och självförtroende. För att kunna nå detta kommer vi undervisa i ett positivt klimat med utmaningar utifrån barnens egna förmågor. Genom detta kan vi likaså skapa olika lekar och samarbetsövningar. 

 

* Social kompetens/värdegrund: Tanken är att djur projektet kommer att skapa kunskaper kring hur vi människor ska förhålla oss till djuren. Vi kommer tillsammans samtala om likheter/skillnader kring djuren och barnens känslor, kan till exempel en hund bli ledsen, rädd, arg och glad? Hur visar dem det? Hur visar barnen det? Vi samtalar kring hur vi förhåller oss till varandra oavsett djur eller människa. 

 

* Digitalisering: Samhället består idag utav många olika digitala verktyg vilket skapar en betydande vikt för oss som pedagoger att undervisa i. Barnen ska kunna få möjlighet att förstå hur dessa verktyg kan användas. Vi kommer bland annat arbeta med "förstoringsägget" som digitalt kan kopplar mot projektor så barnen får en synligare förstorad bild av hur insekterna ser ut. Vi kommer likaså använda "blinkis" en programmerbar robot, samt stop motion där barnen har möjlighet att lära sig göra en egen film med egna figurer. Barnen kan även på detta sätt utveckla sin kreativitet och sitt kritiska tänkande på vad som faktiskt är sant eller falskt i olika filmer. 

 

Uppdaterat: 2019-09-30

 Uppdaterat 191118

Pedagogerna på avdelningen har upplevt att barnen tyckt det varit spännande med digitalisering och skapande. Vi kommer därför att fortsätta vårt arbete med dessa. Barnen tycker likaså det är roligt med olika typer av rörelselekar som vi kommer fortsätta med i matsalen fram till jul. Pedagogerna uppmuntrar likaså barnen att röra på sig utomhus genom att bjuda in till olika rörelser. Eftersom barnen visar intresse för djuren på avdelningen kommer dessa att följa med mer på våra aktiviteter. Barnen kommer kontinuerligt att utmanas i språket då pedagogen öppnar för samtal och diskuterar kring barnen tankar och funderingar. Vi fortsätter utmana barnen i att skriva sitt egna namn. 

 

Hur gör vi?

 

Vilken metod och varför? Hur och när genomföra? Vilka material och varför? Hur ska vi dokumentera? Fokus på vad vi vill uppnå!

 

* Lotusdiagram. Vi kommer använda oss av en mall där alla ämnen utifrån läroplanen finns med och planera utifrån dessa så att alla ämnen involveras. 

* Vi planerar undervisningstillfällen varje vecka vid veckoplanering utifrån projektarbetet. 

* Vi skriver lärloggar i Unikum om vad som händer under tiden med projektet så att både vårdnadshavare och barn ska känna delaktighet i utbildningen. Då utgår vi från denna mall (Samma mall som vi utgått ifrån i projektets helhetsdokumentering).

 

 

 

 

 

 * Språkutveckling: Vi kommer arbeta med munmotorik där vi ljudar olika djurläten för en språkfrämjande undervisning. Vi kommer likaså läsa böcker om djur och sjunga sånger. 

* Rörelse och hälsa: Vi kommer främja den psykiska och fysiska hälsan genom bland annat grovmotoriska rörelser och samarbetsövningar. 

* Utomhuspedagogik med fokus på matematik: Vi hämtar lika många pinnar som djurens ben: addition och subtraktion beroende på barnens nuvarande förmågor. 

* Samlingar/matematik: "Gummidjuren" som vi har på avdelningen ska barnen få sortera, plussa, ta bort samt minnesträningen med leken "kims lek"

* Skapande: Vi skapar våra egna insekter

* Naturkunskap/Miljökunskap: Avsnitt med "Barr och Pinne räddar världen" som belyser att det är farligt att slänga skräp i naturen eftersom djuren kan skadas.

* Social kompetens/värdegrund: Samtal kring djurens och barnens känslor.

* Digitalisering: Vi kommer använda "Blinkis" och "Stop motion".

 

Uppdaterat: 2019-09-30

 Uppdaterat 191118

Vi kommer arbeta med Greenscreen där barnen får välja ett djur de vill stå bredvid. Vi kommer likaså använda blinkis igen under andra aktiviteter såsom i matsalen vid rörelselekar. Barnen får kontinuerligt utmanas i deras skapande i ateljen och kommer planera in att göra egna djur masker. Pedagogen stöttar barnen i att skriva sitt egna namn. Vid olika aktiviteter så är det viktigt för pedagogen att låta barnen få samtala kring barnen tankar, funderingar och känslor vilket utmanar språket. Vi fortsätter att läsa böcker, samtala om dessa och arbeta med flanosagor. 

 

Hur blev det?

 Uppdaterat 191118

Barnen har börjat samspela mer med barn de inte har pratat med förut vilket lett till fler kompisrelationer. Pedagogerna upplever att barnen har fått en större förståelse för olika känslor då vi observerat att barnen kommer fram och tröstar, även de barn dem inte brukar leka med. Vi har samtalat mycket kring djurens känslor och våra egna känslor, hur olika med ändå lika vi är. Vi har även samtalat om hur vi kan göra så det känns bättre när man till exempel är ledsen. 

 

Flera barn har fått större intresse för skapande och därmed även blivit intresserade för sitt egna namn. Pedagogerna har upplevt att barnen känt stolthet över de dem har skapat då de vill titta och visa vad de gjort. Barn som inte varit mycket i ateljen förut har nu funnit en plats där och använder sin kreativitet för olika typer av skapande. 

 

Inom rörelseaktiviteter har vi många gånger räknat, likaså vid olika matematikaktiviteter och i olika vardagliga sammanhang. Pedagogerna har observerat att barnen kan räkna länge nu än vad de kunnat förut. 

 

Barnen i gruppen kan nu koppla olika läten till djuren likaså berätta deras namn. Vissa av barnen kan berätta om djuren, vad de äter, var de bor och vad vi människor bör veta. Barn: Choklad får inte hundar äta, de blir dåliga! Barnen har visat en förståelse för hur vi människor kan påverka djuren då de har varit noga med att plocka upp skräp på gården. De har berättat att djuren kan sätta de i halsen. Detta bidrar även till hållbar utveckling som är viktig för vårt samhälle men även barnen egna känsla av att känna sig ansvarsfull och viktig. Barnen har fått större självkänsla i gruppen då de gärna vill uttrycka sina tankar vilket vissa av barnen tyckte var svårare förut. Vi ser likaså att barnen vill och kan svara på pedagogens frågor vilket är positivt för både självkänsla och språket. 

Uppdatering: Utvärdering 9/12 se lärlogg. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: