👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringstid- Individuellt

Skapad 2019-09-20 14:34 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Exempel på vad som kan tänkas göra på en planering

Innehåll

-Förbereda för veckans undervisning och aktiviteter:

- Ta fram arbetsmaterial. ( Information om ämnet, materiella ting, film, sång. )

- Kopplingar till läroplanen.

 

- Gå igenom planeringar för gruppen ( röd, gul, utegruppen) : Utvärdera hur det har gått- analys/ reflektion behövs det redigeras?jobbar vi på samma sätt i nuläget? Ifall inte, redigera eller pensionera. Nya rutiner?- Skriv ny. 

 

- Är det något som behövs göras i lekmiljöerna? Inne/ ute. : Ta bort material/ ta fram material- vad jobbar vi med nu? Låt det komma in i leken/ miljön så barnen får en chans att reflektera samt 

 

- Att skriva en planering: 

Bakgrund: varför ska vi jobba med detta? Information om ämnet.

Mål/ syfte: Vad ska barnen få för lärande? Och varför. Vilka prioriterade läroplansmål?

Genomförande: hur ska vi gå tillväga för att nå målen?

Dokumentation: Hur ska dokumentationen gå till? Ex. Anteckningar, ljudfiler, bilder, unikum, lärloggar.

Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling: Hur har det gått? Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Hur kan vi göra det bättre? 

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle; 

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka lärstrategier använder barnen?
 • Vilka reflektioner gör barnen?
 • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
 • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
 • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen? 

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet” 

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål? 

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
 • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
 • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
 • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
 • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
 • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
 • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer?