Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärt-rud - värdegrund

Skapad 2019-09-20 14:58 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hjät-Rud är en av de 7 figurer som tillsammans kallas för lärvännerna. Figuren representerar värdegrund som man kan jobba med utifrån läroplanens intentioner. Begreppet värdegrund är stort, brett och handlar bl.a. om demokrati, delaktighet, inflytande, jämställdhet mm. Enligt läroplanens mål är vårt uppdrag att skapa en miljö på förskolan som främjar barnens trygghet och respekterande.

Innehåll

Syftet med undervisningen 

 

 Ett av de viktigaste uppdragen som vi pedagoger har i förskolan är att förmedla och förankra den värdegrunden hos barnen som vårt demokratiska samhälle vilar på. Vi använder lärvännen  Hjärt- Rud i syfte att lära barnen värdegrunden samt för att nå läroplanens mål som siktar på värdegrunden. Vi undervisar barnen  värdegrunden I förskolan för att skapa ett samhälle som villar på demokrati och respekt.

 Genomförande och metod

 

 

Genom att ge barnen möjligheten att vara delaktiga i verksamheten och visa respekt för barnens åsikter kan vi uppfylla en del av det stora uppdraget. Vi jobbar ständigt för att alla barn ska känna sig värdefulla oavsett bakgrund, hudfärg, utseende mm. Nu har vi vår nya lärvän som heter Hjärt-Rud som hjälper oss att få alla barnen att känna sig värdefulla. Vi ska ha barnens inflytande och delaktighet i fokus när vi utför de olika aktiviteterna.  Vi jobbar ständigt med tiosmåkompis böckerna som handlar om värdegrund. En av våra viktiga aktiviteter kring värdegrund är veckokompis. Vi väljer ett barn som kommer att vara veckans kompis. Det utvalda barnet kommer under hela veckan hjälpa  med dukning, bäddning mm.  Barnet kommer även att vara snäll mot sina kompisar. Genom sådana aktiviteter hjälper vi barnen att utveckla sin självkänsla.  I samband med hjärtasprogrammet och lärvännen Hjärt- Rud dekorerade vi vår kub med hjärtan och ljus där vi  ofta har våra aktiviteter som handlar om värdegrund. Vi jobbar även  med temat känslor för att  ge barnen möjligheten att utrycka sina känslor. Under våra samlingar låter vi barnen komma till tals och berätta om sig själva. Vi jobbar på olika sätt för att vi pedagoger  ska kunna forma demokratiska medborgare inför  framtiden. vi kommer utföra olika aktiviteter under våra hjärte-samlingar.  

Dokumentation

Vi  pedagoger dokumentetar för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom att fotografera, filma, lärlogga i  unikum och anteckna vad barnen gör och vad de säger. Alltså är dokumentation ett verktyg som synliggöra barnens lärandeprocesser.

Utvärdering och uppfölning

Vi utvärderar genom att samtala och reflektera  i arbetslaget under hela perioden. Vi diskuterar vissa frågor så som "hur fungerar barngruppen?" och "vad har gått bra respektive mindre bra? hur barnen lär sig samt utvecklar sig genom vår aktiviteter.

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: